Stor skogbrannfare!

Klikk for stort bildeDet er meldt stor skogbrannfare på oransje nivå i helgen Østafjells, men lokalt for Eidskog kommune går vi i helgen helt opp på rødt nivå etter skogbrannfareindeksen.

Det er det høyeste nivået og vi ber om at dere er meget varsomme når det gjelder ild og risiko for gnistdannelse.

For mer info se mer på www.varsom.no og https://skogbrannfare.met.no/

Eidskog kommune – ny nettside, ny grafisk profil, nye digitale løsninger!

 Klikk for stort bildeNy nettside lansert

Torsdag 1. juli lanserte Eidskog kommune sin nye nettside - og nye grafiske profil. I tillegg er alt klart for digitale overføringer av møter fra kommunestyresalen, hvor også alle audio-visuelle verktøy er oppgradert.
Alt dette er resultater av målbevisst og omfattende digitalt utviklingsarbeid siste året.

Eidskog kommune utarbeidet i 2019 også en helt ny kommunikasjonsstrategi for kommunen. Den første i sitt slag for Eidskog. Ett av flere tiltak i denne, var å oppdatere blant annet kommunens nettside.

- Det er gledelig å kunne presentere kommunen vår i «ny drakt» på denne måten. Nettsiden har – i lang tid – hatt behov for å bli både oppdatert innholdsmessig, men ikke minst bygges opp på en adskillig mer brukervennlig måte, sier rådmann Trond Stenhaug.

Sammen med seg under lanseringen i dag, var avdelingsleder Digitalisering Anita Duelien Slåen og prosjektmedarbeider Britt Ingelsrud.

 - Vi har jobbet tett og godt i lang tid med dette prosjektet, for å kunne ta disse grepene i kommunen. Tiden var overmoden, og vi er svært fornøyde med i dag å kunne presentere resultatene av vårt arbeid, istemmer Anita Duelien Slåen.

Rådmann Trond Stenhaug uttrykker stor tilfredshet med resultatet.
- Det er på sin plass å gi velfortjent honnør til det omfattende arbeidet som er nedlagt av samtlige. Det har vært utfordrende å drive igjennom dette prosjektet, samtidig som vi har stått i andre krevende prosjekter i kommunen, i tillegg til Koronapandemien det siste året.

Nå håper vi innbyggerne og andre som følger kommunen vår, finner glede i den nye nettsiden, og at relevant informasjon om kommunen fremstår enda mer tilgjengelig enn tidligere.

Den gamle nettsiden til kommunen har ikke hatt den standarden vi bør forvente. Det har vi selv erkjent. I tillegg har vi fått mange tilbakemeldinger fra innbyggere og andre.

Stenhaug minner om to viktige forhold som drivere bak akkurat disse endringene. For det første skal kommunene aktivt informere om sin virksomhet, noe også kommuneloven fastslår. Dette tar vi på alvor. Vi vil derfor i fremtiden jobbe enda mer aktivt med informasjon og legge ut relevante nyheter og saker.

I tillegg har vi også erkjent at en kommunal nettside må bygges opp rundt brukerens og innbyggerens informasjonsbehov og nytte – ikke ut fra kommunens behov for å beskrive seg selv.  

- Vi håper resultatet som nå foreligger bidrar til forenkling når man har behov for å finne relevant informasjon. Samtidig er det viktig å presisere at vi ikke på noen måte er «ferdig» nå. Nettsiden skal oppdateres og fornyes fortløpende. Dette har de ulike tjenesteområdene i kommunen et selvstendig ansvar for skjer.

Ny grafisk profil

Samtidig med nettsiden, lanserer kommunen også sin nye grafiske profil. Rådmannen tok initiativ til et eget prosjekt på dette som del av utviklingsarbeidet i kommunen i 2020. Tidligere grafiske profil var lansert så langt tilbake som 2009, og har ikke vært endret siden.

- Vi trengte en fornyelse her også. Eidskog kommunes visuelle profil er en del av vår vedtatte kommunikasjonsstrategi og vi har nå et nytt, frisk visuelt uttrykk. Vi har fått en visuell verktøykasse med maler og illustrasjoner som skal hjelpe oss til å kommunisere helhetlig og i henhold til våre ønsker og mål.
- Vi er stolte av Eidskogs historie og, ikke minst, vår gode framtid ved at vi enda tydeligere løfter fram slagordet «For framtidas generasjoner» som en viktig del av vår kommunikasjon og identitet. I tillegg vil vi med vår kommunikasjon vise omverden at vi er pulsen i det grønne hjertet av Kongsvingerregionen.

Den visuelle profilen forteller om det åpne, yrende og grønne Eidskog skal stå for med bruk av enkle illustrasjoner og moderne mønster:

Vi er stolte av hvem vi er, og forteller alle
om et Eidskog som yrer av liv og trivsel.
Vi viser en kommune i vekst, både når
det gjelder befolkning og næringsliv.
Vi har en tydelig rolle og er en grønn
bidragsyter for regionen og nasjonen.

Dette skal vi jobbe aktivt med videre, og bygge opp om de verdier og mål vi ønsker å bli identifisert med som kommune. Og på den måten vise i praksis at vi tar ansvar for et sterkt og levedyktig samfunn og kommune – nå og for fremtiden.

Nye digitale verktøy

En viktig del av kommunikasjonsstrategien vår er også å legge til rette for å bli en enda mer åpen kommune.

Ett av tiltakene i dette, er å gjøre våre møter digitale slik at våre innbyggere og andre kan følge oss uten å måtte være fysisk tilstede i møtet.
- Vi har siste året fullstendig renovert kommunestyresalen og tilrettelagt for audio-visuelle hjelpemidler, i tillegg til kameraer for digital overføring av møter.
- Dette har vært klart lenge, men grunnet pandemien har vi dessverre ikke kunnet gjennomføre møter i kommunestyresalen enda. Forhåpentligvis tar vi møtesalen i bruk til høstens møter, dersom pandemiens retrett fortsetter.

Klikk for stort bilde

Fortsette utviklingsarbeidet

I sum representerer alle disse nye tiltakene et solid løft for Eidskog kommune. Alle etterlengtet og høyst nødvendige oppgraderinger, hvor vi ønsker å være i takt med utviklingen. Sågar i forkant.
- Samtidig skal ikke dette bli noen sovepute.
Vi skal fortsette utviklingsarbeidet og hele tiden tenke de gode løsninger som bidrar til de gode bruker- og innbyggeropplevelser i Eidskog. Og stolthet over å bo i Eidskog kommune, avslutter rådmannen.

Til toppen