Nytt regelverk for strømstøtteordningen for frivillige organisasjoner

Lotteri- og stiftelsestilsynet overtar forvaltningen av strømstøtteordningen. Det er ikke lenger kommunene som skal behandle søknadene og fordele midlene.

Ny forskrift for strømstøtteordningen

Kultur- og likestillingsdepartementet har fastsatt ny forskrift for strømstøtteordningen for frivillige organisasjoner. 

Følgende organisasjoner har rett til å søke:

  1. Virksomheter som er registrert i Frivillighetsregisteret
  2. Virksomheter som ikke er i Frivillighetsregisteret, kan søke dersom eiere/medlemmer med bestemmende innflytelse er registrert i Frivillighetsregisteret
  3. Andre frivillige virksomheter som ikke dekkes under a. og b. kan motta støtte dersom virksomheten hovedsakelig drives av frivillig arbeidsinnsats og hvor det ikke er anledning for privatpersoner eller kommersielle foretak å oppnå økonomiske fordeler fra virksomheten. Frivillig arbeidsinnsats skal forstås som mennesker som bidrar uten lønn eller annen form for økonomisk motytelse, verken nå eller i fremtiden.

Søker må ha organisasjonsnummer.

Les mer om strømstøtteordningen om hvem som kan søke og hvilke kostnader som blir kompensert på lottstift.no og på regjeringen.no

Søknadsskjemaet for april–juni åpner tidligst medio august, lenke til søknadsskjema vil legges ut på lottstift.no og regjeringen.no.

Til toppen