Oppstart av regulering – Magnor MX bane i Eidskog

 

I henhold til plan- og bygningsloven §§ 12-1 og 12-8 varsles oppstart av
regulering for Magnor MX-bane i Eidskog kommune. Vedtaket ble opprinnelig fattet den 22.01.2018, men behandlet på nytt den 19.11.2021.

Eidskog kommune er forslagsstiller i samarbeid med Eidskog MX. Plankonsulent er Arkitektlaget AS.

Når en regulering settes i gang vil det bli utformet en reguleringsplan etter plan- og bygningsloven. Vedtatt regulering vil styre arealbruken juridisk og gi positive eller negative effekter i forhold til ulike parters ønsker. Oppstart er første fase, og varsler hva som er på gang. Det er også en invitasjon til å komme med innspill på hva som bør vurderes av forslagsstiller.

Deretter lages et planforslag, dette vil så sendes på høring. Da er det mulig å se om dine ønsker er ivaretatt, ev. se hvorfor ikke, og komme med innspill til forslaget som da er mer konkret. Etter vedtak vil det være en klagefrist. Det er liten interesse i å klage hvis ikke muligheten til å komme med innspill er benyttet.

Er noe uklart så ta kontakt med saksbehandler som har veiledningsansvar.

Planavgrensning

Forslag er vist på vedlagte kartutsnitt og omfatter eiendommene

gnr./bnr.: 60/43, 273, 377, 386, 408, 492, 515, 523, 526, 531, 819, 820, 847, 848, og fnr. 386/1 og 386/2, samt deler av fylkesveg på 93/2 og 3.

Noen av eiendommene er ivaretatt av andre som dødsbo, overdragelse av rettigheter og tilsvarende. Jeg ber private mottakere sjekke om de kan ha flere eiendommer eller rettigheter innenfor planområdet. Naboeiendommer er også varslet.

I hovedsak er planområdet mellom Gaustadvegen, travbanen og skogsveg på 60/43.

Planområdets avgrensning   

Hensikt

Å regulere eksisterende motocrossbane og innarbeide ev. tiltak mot støy. Det vil også reguleres inn et kommunalt deponi for hageavfall, kvist og rene jordmasser.

Gjeldende planer

I kommuneplanen er området avsatt til LNF og Idrettsanlegg. Det vil vurderes tilpasning mot reguleringsplaner langs Gaustadvegen og Gaustadvegen næringsområde.

Konsekvensutredning

Det er konkludert med at konsekvensutredning ikke er nødvendig.

 

Utbyggingsavtale

Det er ikke tenkt utbyggingsavtale.

 

Innspill og annen informasjon

Aktuelle dokumenter finnes også på www.eidskog.kommune.no

Innspill til oppstart sendes postmottak@eidskog.kommune.no eller til Pb. 94, 2231 Skotterud. Frist for uttalelser er torsdag 3.2.2022.

 

Det presiseres at et planforslag vil komme på høring i vinter. Da vil det være 6 ukers høringsfrist og mulig å utdype innspill.

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til saksbehandler Torfinn Smines. Telefon servicetorg: 62 83 36 00.

Lenker til dokumenter: 

Til toppen