Hjemmesykepleien avdeling inne Bakketun - Helsetjenester i hjemmet

Bakketun er en del av hjemmesykepleien «avdeling inne» og har 12 leiligheter som tildeles av kommunens bolig kontor.  (2 av leilighetene er korttids leie).

«Helsetjenester i hjemmet» er alle former for planlagte kommunale helsetjenester som ytes  i pasientens hjem.  Eksempler på helsetjenester som kan ytes i hjemmet er hjemmesykepleie, ergoterapi og fysioterapi. Også regelmessige samtaler mv. til personer med rusmiddelavhengighet eller psykiske utfordringer kan tilbys som helsetjenester i hjemmet. Retten til helse- og omsorgstjenester likestiller somatisk og psykisk sykdom, skade eller lidelse, rusmiddelproblem, sosiale problemer, eller nedsatt funksjonsevne.

 

Målsettingen med tjenesten er:

Helsetjenester på Bakketun er et tilbud til mennesker med rus- og psykiske utfordringer.

At man skal ha mulighet til å leve så selvstendig som mulig samtidig som behovet for nødvendig helsehjelp ivaretas.

Tjenesten evalueres fortløpende og tjenestemottaker må informere dersom det oppstår endringer i livssituasjonen som har betydning for behov av tjenester.

Tjenesten er behovsprøvd, og det er tildelingskontoret som tildeler.  Det utarbeides enkeltvedtak «helse- og omsorgstjenester på Bakketun» for hver enkelt pasient.  Innvilget vedtak betyr at pasienten har rett til helse- og omsorgstjenester fra kommunen.

Hjemmelsgrunnlag lovverk:

Pasient- og brukerrettighetsloven paragraf 2-1 andre ledd, jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 første ledd. §3-2 6 ledd bokstav a.