Tjenestebeskrivelse - Hjemmesykepleie

Hjemmesykepleie

Gjelder fra 01.01.16

1.Formålet med tjenester

Hjemmesykepleie er en sykepleietjeneste som utføres i hjemmet til personer som har behov for nødvendig helsehjelp i helse og omsorgtjenesteloven.

 

Lovgrunnlag: Tjenesten er regulert av Lov om kommunale  helse- og omsorgstjenester.

 

2.Hvem kan få tjenesten?

Hjemmesykepleie ytes til personer som er bosatt i kommunen, eller som oppholder seg midlertidlig i kommunen og som har behov for nødvendig helsehjelp for å kunne bo hjemme.

 

3.Hva omfatter tjenesten?

Nødvendig helsehjelp defineres under hjemmesykepleie som hjelp til å ivareta grunnleggende behov når personen ikke er i stand til å utføre dette selv.

Grunnleggende behov:

 

 • Hjelp/tilrettelegging for hygiene
 • Hjelp/tilrettelegging for ernæring
 • Hjelp/tilrettelegging for toalettbesøk
 • Hjelp/tilrettelegging for optimal sirkulasjon og stell av hud
 • Hjelp/tilrettelegging for søvn og hvile
 • Hjelp/tilrettelegging for administrering av medesiner
 • Hjelp/tilrettelegging for sosial stimuli
 • Hjelp/tilrettelegging for pleie og omsorg ved livets slutt

 

I tillegg betjener hjemmesykepleien trygghetsalarmer.

 

4.Hva du kan forvente av oss

I hjemmesykepleien arbeider det fagutdannede sykepleiere, vernepleiere, hjelpepleiere og omsorgsarbeidere. Hjelpen som ytes er i samsvar med faglige og etiske retningslinjer. Respekt for enkeltmennesket og selvbestemmelsesretten over egen livssituasjon vektlegges.

 

Det søkes løsninger som gjør at personen blir mest mulig selvhjulpen når dette er mulig.
 

5.Hva vi forventer av deg

Hjemmesykepleien reguleres også av arbeidsmiljøloven for de ansatte. Derfor må nødvendige hjelpemidler som løfteheis o.l være tilstede i det enkelte hjem der dette er nødvendig, for å gjøre arbeidet forsvarlig.

Bilvei hjem til bruker må være fremkommelig for hjemmesykepleiere. Der det er privat vei, må bruker selv sørge for nødvendige tiltak.
 

6.Praktiske opplysninger

Hjemmesykepleie kan søkes skriftlig eller muntlig til kommunens tildelingskontor som er forvaltningsinstans for tildeling av hjemmesykepleie. Tildelingskontor gjør en faglig vurdering i samarbeid med hjemmesykepleien og fatter vedtak på hjelpen som skal ytes. Søknadsskjema fås ved henvendelse til tildelningskontoret, servicekontoret eller kommunens hjemmeside: http://www.eidskog.kommune.no

Søknaden sendes til Eidskog kommune, Brukerkontoret, Postboks 94, 2230 Skotterud.

Som enkeltvedtak gjelder det tilhørende lovgrunnlag i forvaltningsloven.

Hjemmesykepleie er vederlagsfritt.

 

Følgende inngår ikke under tjenesten til hjemmesykepleien:

 • Handle mat
 • Rengjøring/oppvask
 • Følge til lege, sykehus, tannlege o.l.
 • Blodprøvetaking der bruker selv kan reise til legesenter
 • Sprøyte-injeksjon der bruker selv kan reise til legesenter.
 • Ikke måke snø og bære ved

 

Besøksadresse:

Eidskog Helsetun
Dalåsen 4
2230 Skotterud

 

Tlf: 62 83 39 10 (avdelingsleder i hjemmesykepleien)

Tlf: Vakttelefon Skotterud (døgnbemannet)  90 95 99 17

Tlf: Vakttelefon Magnor (døgnbemannet)   90 95 99 18

 

Klageadgang:

Det er anledning til å klage på tjenesten.

Frist for å fremsette klage er 3 uker etter at du har mottatt vedtaket.

 

Skriftlig klage sendes:

Eidskog kommune
Postboks 94
2230 Skotterud

 

eller via epost: postmottak@eidskog.kommune.no