Tjenestebeskrivelse brukerstyrt personlig assistent (BPA)


Personlig assistanse er en lovpålagt tjeneste, jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav b.

 

Formål

Kommunens helse og omsorgstjenester skal:

Forebygge, behandle og tilrettelegge for mestring av sykdom, skade, lidelse og nedsatt funksjonsevne.

Fremme sosial trygghet, bedre levevilkårene for vanskeligstilte, bidra til likeverd og likestilling.

Sikre at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre (helse og omsorgstjenestelovens kap. 1-1, 1-3)

 

Hvem kan få tjenesten?

Personer med et sammensatt og omfattende behov for tjenester som vanskelig kan dekkes av tradisjonelle omsorgstjenester.

Personer under 67 år med langvarige og sammensatte funksjonsnedsettelser og med behov for assistanse i og utenfor hjemmet med forventet varighet over 2 år.

Rett til brukerstyrt personlig assistanse:  bistandsbehov på over 32 timer pr uke pbl § 2-1 d.

Barn/unge som trenger betydelig bistand og omsorg, og som overstiger foreldrenes omsorgsevne.

 

Kriterier

Du er selv i stand til å utøve brukerstyring og ivareta arbeidslederrollen, herunder kjennskap til lovverk, retningslinjer og ansvar som arbeidsleder for personlige assistenter. Personer som ikke kan ivareta arbeidslederrollen, kan få BPA ved at foreldre, verge eller andre ivaretar denne.

Arbeidsleder må delta på  kurs og opplæring i hvordan ivareta ansvaret som arbeidsleder. Dette for å ivareta assistentens rett til et forsvarlig arbeidsmiljø.

Tjenesten utføres kun når du er til stede. Tjenesten kan eksempelvis ikke brukes til pass av barn, følge barn til skole m.m.

Du har gitt samtykke til at tjenesten iverksettes

Ved opphør av tjenesten over 60 dager, vil tjenesten evalueres, eventuelt avsluttes og tjenesten må søkes på nytt.

Kommunen bestemmer hvilke tjenester som gis. Kun for timevedtaket som inkluderer støttekontakt gis det mulighet for oppsparing av ubenyttede timer i en timebank.

Tjenesten omfatter ikke tjenester som krever at mer enn en tjenesteyter er til stede eller timebaserte tjenester på natt, med mindre brukeren kontinuerlig har behov for slike tjenester pbl § 2-1 d. Rett til brukerstyrt personlig assistanse

Tjenester som krever medisinsk kompetanse skal normalt ikke inngå i BPA-ordningen. Det er mulig å kombinere ulike tjenester når det gir den mest hensiktsmessige hjelpen

Nær familie kan i utgangspunktet ikke ansettes som assistenter

Tjenesten gjelder ikke i utlandet- iflg helse og omsorgstjenesteloven §1-2

Tjenesten opphører midlertidig ved innleggelse i sykehus, rehabiliteringsopphold og lignende.

 

Hva du kan forvente av oss

Vi tildeler tjenester på bakgrunn av en helhetlig vurdering av ditt individuelle behov. Behovet for tjenester blir fortløpende vurdert av tildelingsenheten i samråd med deg, utøvende virksomhet, eventuelt verge og/eller pårørende.

Vi plikter å overholde vår taushetsplikt og du møtes med respekt

Vi vil bidra til at arbeidsleder gis opplæring slik at han/hun blir i stand til å utøve arbeidslederrollen.

Alle forespørsler gis en forsvarlig behandling etter aktuelt lovverk, lokale bestemmelser og vedtak.

 

 

Hva vi forventer av bruker?

Du utfører selv de oppgaver du klarer.

Du tilrettelegger og administrerer hjelpen , evt. ved hjelp av medarbeidsleder.

Du gir beskjed til tildelingsenheten ved endringer i bistandsbehov

Du følger arbeidsmiljøloven og øvrig avtaleverk som regulerer forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

Du deltar aktivt i rekruttering, utvelgelse og ansettelse av assistenter og vikarer, samt har hovedansvar for assistentenes arbeidsmiljø og forhold knyttet til tjenesteutøvelsen.

Utarbeide arbeidsplaner og evt. stillingsbeskrivelser.

Lærer opp og veileder assistentene i hvordan hjelp og assistanse skal gis og oppgaver løses.

Du plikter å delta på opplæring og veiledning i arbeidslederrollen

Du viser respekt for assistenten.

Du gir beskjed i god tid til BPA koordinator når du reiser bort eller av annen årsak ikke kan motta tjenesten til avtalt tid.

Du er forberedt på å montere nøkkel boks eller elektronisk dørlås om du ikke kan åpne døren selv.

Du er innforstått att ditt hjem også er assistentens arbeidsplass og at reglene i arbeidsmiljøloven gjelder i ditt hjem. Det må bl.a. sørges for nødvendige tekniske hjelpemidler og adkomst til din bolig.

Assistenten må ikke utsettes for unødvendig risiko ved ankomst til boligen, bl.a. må regler om båndtvang på hunder overholdes.

I boliger hvor det røykes, må det luftes godt før assistenten kommer, og det må ikke røykes i boligen når assistenten utfører sitt arbeid.

Du stiller til rådighet nødvendig utstyr som oppvaskmaskin, vaskemaskin, støvsuger, vaskemidler, bøttestativ med mopp og mikrofiberkluter.

Du respekterer at assistenten ikke kan ta imot pengebeløp eller større gaver.

Assistenten kan heller ikke utføre tjenester som innbefatter tilgang til dine kontoer, f.eks. handling hvor du gir fra deg minibankkort med kode.

Timekonto skal føres og leveres til BPA koordinator ved avtalt hjemmebesøk hver tredje måned.

 

Praktiske opplysninger

Det søkes om BPA på eget skjema som fås på kommunens servicekontor eller på kommunens hjemmeside. Ansatte i Hjemmetjenesten kan også være behjelpelige i å søke. Svar på søknader kan forventes i løpet av 4 uker, men ved akutte situasjoner kan dette fremskyndes.

Hvis  tjenester hos den enkelte omfatter oppgaver som ellers ville høre inn under praktisk bistand, vil vederlagsbetaling for dette gjelde.

 

Klageadgang:

Enkeltvedtak kan påklages i henhold til Pasient-og brukerrettighetsloven §7-2  innen 4 uker. Klagen må fremstilles skriftlig til:

Eidskog kommune

Postboks 94

2230 Skotterud

Eller via e-post: postmottak@eidskog.kommune.no

Dersom klagen blir opprettholdt, videresendes klagen til Fylkesmannen for avgjørelse.

I henhold til Forvaltningsloven §18 har du rett til å gjøre deg kjent med saksdokumentene som ligger til grunn for vår vurdering og avgjørelse. Hvis du ønsker innsynsrett, kan du ta kontakt med saksbehandler eller enhetsleder.

Tjenesten kan nås gjennom kommunens servicekontoret tlf: 62 83 36 00