Psykisk helse- og rustjeneste

Vår psykiske helse er svært viktig for vårt velbefinnende. Det er mye vi kan gjøre selv for å bidra til en god psykisk helse. Turer i skog og mark, godt samvær og samtaler med andre mennesker, gode mat-og kulturopplevelser, kontakt med dyr m.m. Det å vise at vi bryr oss om hverandre. Dette er folkehelse i praksis.

I løpet av livet er det imidlertid mange som trenger profesjonell hjelp for å ivareta sin psykiske helse.

Til det har vi psykisk helse- og rustjeneste i kommunen.

Vurderer problemer raskt

Psykisk helse- og rustjeneste kan gi et raskt tilbud om oppfølging. Det ytes bistand til barn, unge og voksne.  I denne tjenesten er det stor tverrfaglighet blant de ansatte, og ved tjenesten har man kompetanse og kapasitet til å tilby rask vurdering av problemtype og omfang, samt eventuelt videre henvisning. Differensialdiagnostisk kunnskap, samt kartleggingsverktøy inngår som en del av tjenestetilbudet.

Vi har også tjenester til alle som ønsker hjelp i forhold til at man har et rusavhengighetsproblem man ønsker seg ut av. De ansatte yter også tjenester til de som har hatt et rusavhengighetsproblem som ønsker å sikre at man ikke får tilbakefall, og personer som står i fare for å utvikle et rusavhengighetsproblem.

Tjenestene rusteamet kan tilby, er blant annet:
- Støtte/motivasjonssamtaler.
- Støtteperson/ledsager i situasjoner som oppleves krevende å utføre på egenhånd,
  f.eks lege, tannlege eller arbeidstrening
​- Boveiledning
- Støtteperson/ledsager i forhold til å komme i gang med fritidsaktiviteter eller fysisk aktivitet

Skape tillit og motivasjon

Ved tjenesten jobber man ut i fra et mestringsperspektiv, med fokus på faktorer som fremmer den psykiske helsen. Oppfølging av barn, ungdom og familier er tillagt stor vekt. Likeså å etterstrebe en terapeutisk allianse med brukerne. Dette først og fremst for å etablere tillit til hjelpeapparatet generelt. Men også for å motivere for å ta i mot hjelp fra andre instanser.

Besøksadresse:
Eidskog Helsetun (Plan 4)
Dalåsen 6
2230 Skotterud.

Arbeidstid:
Mandag - fredag fra 08.00 – 20.00

Monica Åsberg tildeler tjenester for tildelingskontoret i samarbeid med de ansatte i psykisk helse- og rustjeneste.

Du kan selv søke på denne tjenesten, benytt da kommunens felles søknadskjema. I tillegg kan fastlege og andre offentlige kontorer henvise deg.  Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt. Ta kontakt med tildelingskontoret hvis du lurer på noe i forbindelse med søknadsprosessen, vedtak osv.

 

Saksbehandlingstid

Saksbehandlingstid etter forvaltningslovens bestemmelser.

Kommunen har plikt til å behandle saken så snart som mulig.

Når søknad er mottatt vil saksbehandler ved tildelingskontoret ta kontakt for avtale om hjemmebesøk eller samtale.

Det blir fattet vedtak ved tildeling av tjenester med varighet lenger enn 2 uker. Det skal fremgå hva tjenesten eventuelt omfatter.

Forventninger til deg som mottar tjenesten:

At du gjør deg kjent med innholdet i vedtaket fra psykisk helsetjeneste.

At du deltar aktivt i planlegging og vurdering av tjenesten.

At du gir beskjed til din kontaktperson i psykisk helsetjeneste ved fravær som berører avtalte tidspunkt

Tjenesten omfatter:

Oppfølging av barn, ungdom samt voksne i kommunen.

Forebyggende, behandlende og rehabiliterende arbeid.

Målrettede støttesamtaler.

Hjelp til selvhjelp

Hjelp til mennesker med dobbeltdiagnoser, rus/psykiatri

Tverrfaglig samarbeid med andre hjelpeinstanser og frivillige organisasjoner.

Arbeider etter LEON-prinsippet (Lavest Effektive OmsorgsNivå)

Tilbud om Individuelle Planer

I tillegg har tjenesten  også Dagsenteret Mulighuset

Søknad om pleie- og omsorgstjenester for voksne

Eget søknadsskjema for barn/ungdom

Kontakt

Torunn Fløiten
Ruskonsulent
62 83 39 72
474 57 589
Monica Åsberg
$(TITTEL)
62 83 36 31
400 34 594
Lenita Eidhol
$(TITTEL)
62 83 38 74
404 36 844