Tjenestebeskrivelse trygghetsalarm

Formålet med tjenesten

​I en akutt situasjon skal Trygghetsalarmen være en enkel måte for bruker å komme i kontakt med helsepersonell, og skaffe seg rask hjelp.

 

Hvem kan få tjenesten?

Tildeling av trygghetsalarm skjer etter individuell og faglig vurdering, hvor det tas hensyn til sykdom, funksjonshemming eller har annet behov for rask bistand.

 

Hva omfatter trygghetsalarm?

Befinner du deg i en akutt situasjon kan du trykke på alarmknappen, du vil få raskt svar fra Trygghetssentralen som i sin tur varsler Hjemmesykepleien i Eidskog, hvis det blir vurdert at du trenger hjelp.

Det monteres også en brannalarm til trygghetsalarmen, ved brann varsler også denne Trygghetssentralen, som i sin tur varsler Brannvesenet. Både brannalarm og trygghetsalarm monteres av firma Quelle som tar kontakt med bruker for montering.

I tillegg til alarm monteres en nøkkelboks ved inngangsdør, bruker må da sørge for å ha en ekstranøkkel som skal ligge i boksen. Nøkkelboksen monteres av «Vi kan Vi vill» utegruppa, som er en del av Boligtjenesten, dette er ansatte som sammen med brukere utfører forskjellige småjobber i kommunen for en meningsfull hverdag.

 

Hva du kan forvente av oss


*Taushetsplikt om personlige forhold.

*Det gis opplæring i bruk av alarm av montør fra firmaet Quelle.

*Alarm/alarmsmykke erstattes hvis det kommer bort eller blir ødelagt.

 

Hva vi forventer av deg


*Bruker må ha telefon og ha forståelse for hvordan alarmen brukes.

*At du kun benytter alarmen i akutte situasjoner.

*Du må bære det tildelte smykket hele døgnet.

*Rutine for testing av alarm følges.

 

Praktiske opplysninger

Leie av trygghetsalarm er 265 kr pr. mnd.

Det søkes om trygghetsalarm på eget skjema som fås på kommunens servicekontor eller på kommunens hjemmeside. Ansatte i Hjemmetjenesten kan også være behjelpelige i å søke. Svar på søknader kan forventes i løpet av 4 uker, men ved akutte situasjoner kan dette fremskyndes.

Klageadgang:

Enkeltvedtak kan påklages i henhold til Pasient-og brukerrettighetsloven §7-2 innen 4 uker. Klagen må fremstilles skriftlig til:

Eidskog kommune

Postboks 94

2230 Skotterud

Eller via e-post: postmottak@eidskog.kommune.no

Dersom klagen blir opprettholdt, videresendes klagen til Fylkesmannen for avgjørelse.

I henhold til Forvaltningsloven §18 har du rett til å gjøre deg kjent med saksdokumentene som ligger til grunn for vår vurdering og avgjørelse. Hvis du ønsker innsynsrett, kan du ta kontakt med saksbehandler eller enhetsleder.

 

Ved spørsmål kontakt Hjemmetjenesten v/Linn Askerud tel; 62 83 36 37