Demenskoordinator

 

I Eidskog kommune har vi en demenskoordinator på Tildelingskontoret som jobber sammen med sykepleier(demensteam) og en demensgruppe i hjemmesykepleien.

Demens er en fellesbenevnelse for flere sykdomer som rammer hjernen. Den opptrer oftest i høy alder og fører til en kognitiv svikt, men rammer også personer under 65 år. Alzheimer er den vanligeste demensssykdomen. Sykdomen gir utfordringer i hverdagen og har stor påvirkning på livet – både for den som får en demenssykdom og pårørende.

Demenskoordinator kan bistå kommuenes innebyggere og kommunens fagpersonell med råd, veiledning og informasjon/ undervisning innenfor demens. Demenskoordinator  utreder, vurderer individuelt hvilke tjenester den enkelte kan få,  har samarbeide med legene og ergoterapeuten(hjelpemidler),  har kontakt og veiledning med pårørende. Det finnes også tilbud for å avlaste pårørende f eks dagaktivitet og avlastningsopphold på Helsetunet. Øvrige tjenester som kan tilbys og søke på er hjemmesykepleie, hjemmehjelp og støttekontakt.

Har du spørsmål rundt demens, kan du ringe demenskoordinator og sykepleier på Tildelingskontoret..

Tlf:  Malin Olsson, demenskoordinator:  62 83 36 92 eller 489 97 695