Velferdsteknologi

I NOU 2011:11 «Innovasjon i omsorg», defineres begrepet slik:

«Med velferdsteknologi menes først og fremst teknologisk assistanse som bidrar til økt trygghet, sikkerhet, sosial deltakelse, mobilitet og fysisk og kulturell aktivitet, og styrker den enkeltes evne til å klare seg selv i hverdagen til tross for sykdom og sosial, psykisk eller fysisk nedsatt funksjonsevne. Velferdsteknologi kan også fungere som teknologisk støtte til pårørende og ellers bidra til å forbedre tilgjengelighet, ressursutnyttelse og kvalitet på tjenestetilbudet. Velferdsteknologiske løsninger kan i mange tilfeller forebygge behov for tjenester eller innleggelse i institusjon.»

 

Hvorfor satse på velferdsteknologi?

Velferdsteknologiske løsninger kan bli et viktig verktøy i møtet med fremtidens demografiske utfordringer. Også i det helsefremmende arbeidet og som et av flere verktøy for å forebygge fall, ensomhet og kognitiv svikt.

 • Kan gi mulighet til å mestre eget liv og helse bedre, basert på egne premisser.
 • Kan bidra til at brukere kan bo lengre hjemme i egen bolig og utsette sykehjemsopphold.
 • Vil kunne gi en positiv samfunnsøkonomisk effekt, og bedre kvaliteten på tjenestene.

 

Eidskog kommune kan tilby følgende:

 • Digital trygghetsalarm med røykvarsler (og nøkkelboks)
 • Lokaliseringsteknologi: GPS
 • Sensorteknologi (dørsensor, vindussensor, fallalarm, sengesensor)
 • Elektronisk medisineringsstøtte (Evondos multidosedispenser)
 • Elektronisk aktivitetskalender

 

Priser:

 • Digital trygghetsalarm med nøkkelboks: 290 kr/mnd.
 • GPS: 290 kr/mnd.
 • Sensorteknologi: 45 kr/mnd.
 • Evondos multidosedispenser: tjenesten er gratis
 • Elektronisk aktivitetskalender: tjenesten er gratis

 

Hvem kan få disse hjelpemidlene?

Trygghetsalarm er et tilbud til eldre og personer med nedsatt funksjonsevne eller andre som kjenner seg utrygge ved å bo alene.

Personer som får vedtak om bistand til legemiddelhåndtering, kan etter vurdering av ansatte i hjemmetjenesten få elektronisk medisindispenser.

GPS, sensorteknologi og aktivitetskalender kan skaffes ved behov.