Retningslinjer for å søke kulturmidler i Eidskog kommune

1. Hvem kan få tilskudd

Tilskuddet kan innvilges lag og foreninger i Eidskog kommune. Lag og foreninger som arbeider mot og for barn og unge prioriteres. I noen tilfeller kan det innvilges til lag og foreninger utenom Eidskog kommune, men tiltaket skal da være klart rettet mot innbyggere i Eidskog. Alle lag og foreninger som søker må ha et organisasjonsnummer. Muligheten for å gi tilskudd til uorganisert aktivitet for ungdom kan ses på spesielt.

2. Hva kan det innvilges tilskudd til

Det kan innvilges tilskudd til alle typer kultur- og idrettsaktiviteter, primært søknader som kan knyttes opp mot målene i kommuneplanen: FOLKEHELSE OG LEVEKÅR

Prosjekter som er nyskapende og utviklende av nye områder prioriteres.

Det prioriteres også at minst to lag og foreninger, eller to ulike grupper i en forening samarbeider om et prosjekt.

Det kan også innvilges tilskudd til ordinær drift av lag og foreninger, og starthjelp til nytt lag/forening.

 

5. Det gis ikke tilskudd til?

Voksne som utøver hobbyvirksomhet, som ikke har samfunnsnyttige formål

 

6. Søknadsprosedyre

Man søker elektronisk på søknadsskjema som ligger på kommunenes hjemmeside under tilskuddsordninger, søknadsfrist 25 september.

Man kan søke tilskudd for inntil 2 år om gangen

Regnskap/budsjett skal ligge ved søknader.

 

7. Klageadgang

Det er mulighet til å klage på tildeling og dette må gjøres innen 15 november

 

8. Sluttrapportering

Alle som får tildelt midler må innen 31 desember rapportere/dokumentere bruk av midlene. 
​Gå til elektronisk skjema for rapportering.

Ved tilskudd til prosjekt leveres sluttregnskap når prosjektet avsluttes.

 

Klikk for stort bilde

 

 

Nye retningslinjer ble vedtatt i kommunestyret 16.06.15, sak 067/15

​Retningslinjene er gjeldene fra og med søknadsåret 2016.