Linåsmyra

Linåsmyra, eller Lindåsmyra, naturreservat er 455 dekar og ligger mellom Svensrud og Linåsen på Magnor. Formålet med fredningen er å bevare ei karakteristisk eksentrisk nedbørmyr. Dette gjelder både natur og landskapet. 

Nedbørmyrer får all næringstilførsel gjennom nedbør, de vil dermed være næringsfattige og ha få arter. Eksentriske myrer har sitt høyeste punkt nær kanten, på Linåsmyra er dette mot sørvest. Myra ligger mellom en lav rygg mot furumoene på Magnor og bekkedalen langs Veksa. Langs kanten og i to dråg er det noe kontakt med jordvann og her er det litt annen vegetasjon. Sanglerke og heipiplerke som ellers er uvanlige på myrer i Hedmark kan hekke her. Den er også en av 85 områder som er foreslått fra Norge til «Emerald Network»-lista for å sikre det europeiske naturmangfoldet i tråd med Bernkonvensjonen.

Sør for myra er det tre anlegg for produksjon av kull, ei mulig tjæregrøft og ei fangstgrop. Alle datert fra jernalder eller middelalder. 

Til naturbase og faktaark