Nygårdsmyrene

Nygårdsmyrene naturreservat er 2634 dekar stort. Av dette er 2600 dekar i Eidskog og resten i Sør-Odal. Hensikten er å ta vare på et viktig våtmarksområde og å verne om vegetasjon, det karakteristiske og interessante fuglelivet og annet dyreliv. Landskapet domineres av store åpne myrer med innslag av tjern. En del fastmarkholmer med furuer finnes spredt. Reservatet er et viktig hekkeområde for våtmarksfugl med bl.a. krikkand, grønnstilk og trane.

Nygårdsmyrene ligger et par km nordøst for Børli. Det går sti mellom Børli og Sjøenden (ved Børja) gjennom området. Hans Børli har bl.a. skrevet diktet ”Nygardsmyrene på Fjellskogen” (Samlingen ”Frosne tranebær” 1984).

Til naturbase og faktaark