Kunngjøringer

På denne siden vil det være kunngjøringer om oppstart, høringer eller vedtak av planer. Her vil det være dokumenter som viser de viktigste dokumentene i saken eller lenker videre. Vi håper dette bidrar til at det blir lettere å finne informasjon og å sette seg inn i planer som kan ha interesse for den enkelte. Plan- og byggningsloven stiller krav til at enkelte vedtak skal kunngjøres gjennom en avis som er alminnelig lest på stedet og gjennom elektroniske medier.  Eidskog kommune benytter seg av Glåmdalen og kommunens hjemmeside.   

Publisert 26.04.2020

Utvalg for plan og samfunn vedtok den 23.4.2020, sak 19/20, å legge planforslag med konsekvensutredning ut til annen gangs  offentlig ettersyn.

Formålet er å legge til rette for etablering av bedrifter. Planområdet er langs Gaustadvegen ved Magnor. Arealet er 632 dekar, herav 291 dekar som foreslås til næringsområde. Øvrig areal er bl.a. grønnstruktur, g/s-veg og turveg. Et tidligere planforslag var på høring juni 2019. Området er nå utvidet og planen er delvis omarbeidet. Endelige avklaringer  knyttet til grunnvann og avkjørsler vil bli tatt i høringsperioden. Eidskog kommune er forslagsstiller og planforslaget er utarbeidet av Plan1.

Bakgrunn, vurderinger og forslag framgår i dokumentene som er vedlagt:

Publisert 03.12.2018

Lokale forskrifter om vann- og avløpsgebyrer er tidligere vedtatt i GIVAS, Nord-Odal kommune og Eidskog kommune. Selv om de ulike forskriftene i eierkommunene i prinsippet er like, er det ønskelig med samme forskrift i alle kommuner. I tillegg er det behov for generell oppdatering og revidering av forskriften. Det er derfor utarbeidet en felles forskrift for de fire eierkommunene.