Kunngjøringer

På denne siden vil det være kunngjøringer om oppstart, høringer eller vedtak av planer. Her vil det være dokumenter som viser de viktigste dokumentene i saken eller lenker videre. Vi håper dette bidrar til at det blir lettere å finne informasjon og å sette seg inn i planer som kan ha interesse for den enkelte. Plan- og byggningsloven stiller krav til at enkelte vedtak skal kunngjøres gjennom en avis som er alminnelig lest på stedet og gjennom elektroniske medier.  Eidskog kommune benytter seg av Glåmdalen og kommunens hjemmeside.   

Publisert av Pernille Sandvold. Sist endret 27.03.2017 08:49
Publisert 01.04.2017

Byregionprosjektet er et nasjonalt program initiert av Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). Formålet med programmet er at deltakerne skal komme fram til og iverksette lokalt forankrete strategier og tiltak innenfor ett tema/samfunnsområde som har utgangspunkt i det økonomiske samspillet mellom byen og omlandet. Målet er å fremme økonomisk vekst i hele regionen. Samfunnsanalysen som er gjennomført i forbindelse med Byregionprosjektet i Kongsvingerregionen viser at regionen vil tape om lag 3 000 arbeidsplasser de neste 25 årene dersom det ikke settes inn radikale tiltak. Telemarksforskning, som gjennomførte samfunnsanalysen, konkluderte også med at det blir stadig mindre viktig hvor lokaliseringen av arbeidsplassene skjer, det er den samlede arbeidsplassveksten i regionen som er viktig for de enkelte kommunene.

 

Publisert 31.03.2017

Planstrategien er et verktøy for å avklare hvilke planoppgaver som skal gjøres i kommunestyreperioden.

Publisert 30.03.2017

Oversikten gir kunnskap om situasjonen nå og danner et grunnlag for langsiktig arbeid.

Publisert 14.03.2017

Utvalg for plan og samfunn vedtok i møte 6.3.2017, sak 9/17, å legge detaljregulering 201602 Grasmo industriområde ut til offentlig ettersyn. Hjemmel er pbl. § 12-10. Til planforslaget følger også en konsekvensutredning. 

Plan1 AS har utarbeidet reguleringsplanen på vegne av en privat grunneiergruppe. Planprogrammet ble fastsatt av Eidskog kommune den 7.11.2016.

Publisert 14.03.2017

Eidskog kommune skal søke om statlig tilskudd for utbygging av bredbånd.

For at søknaden skal behandles må kommunens planer ligge ute til høring. Kommunen ønsker derfor å motta innspill/høringsuttalelser til planene.

Er du næringsdrivende, et grendelag eller du er avhengig av bredbånd til daglig bruk eller ser nytten av en bedre bredbåndskommunikasjon for å opprettholde og utvikle din næring, kom med skriftlig innspill og begrunnelse for ditt behov, slik at det kan utarbeides en kostnadseffektiv plan for bredbåndsutbygging i kommunen.