Kunngjøringer

På denne siden vil det være kunngjøringer om oppstart, høringer eller vedtak av planer. Her vil det være dokumenter som viser de viktigste dokumentene i saken eller lenker videre. Vi håper dette bidrar til at det blir lettere å finne informasjon og å sette seg inn i planer som kan ha interesse for den enkelte. Plan- og byggningsloven stiller krav til at enkelte vedtak skal kunngjøres gjennom en avis som er alminnelig lest på stedet og gjennom elektroniske medier.  Eidskog kommune benytter seg av Glåmdalen og kommunens hjemmeside.   

Publisert av Pernille Sandvold. Sist endret 27.03.2017 08:49
Publisert 24.03.2017

Minstearealet for elg i Eidskog kommune er i dag 2000 daa. Dette ble fastsatt i 2001 hvor elgstammen var større enn den er i dag. 

Med bakgrunn i elgstammens størrelse foreslås det å endre minstearealet for elg til 3000 daa for hele kommunen. 

Publisert 14.03.2017

Utvalg for plan og samfunn vedtok i møte 6.3.2017, sak 9/17, å legge detaljregulering 201602 Grasmo industriområde ut til offentlig ettersyn. Hjemmel er pbl. § 12-10. Til planforslaget følger også en konsekvensutredning. 

Plan1 AS har utarbeidet reguleringsplanen på vegne av en privat grunneiergruppe. Planprogrammet ble fastsatt av Eidskog kommune den 7.11.2016.

Publisert 14.03.2017

Eidskog kommune skal søke om statlig tilskudd for utbygging av bredbånd.

For at søknaden skal behandles må kommunens planer ligge ute til høring. Kommunen ønsker derfor å motta innspill/høringsuttalelser til planene.

Er du næringsdrivende, et grendelag eller du er avhengig av bredbånd til daglig bruk eller ser nytten av en bedre bredbåndskommunikasjon for å opprettholde og utvikle din næring, kom med skriftlig innspill og begrunnelse for ditt behov, slik at det kan utarbeides en kostnadseffektiv plan for bredbåndsutbygging i kommunen.