Kunngjøringer

På denne siden vil det være kunngjøringer om oppstart, høringer eller vedtak av planer. Her vil det være dokumenter som viser de viktigste dokumentene i saken eller lenker videre. Vi håper dette bidrar til at det blir lettere å finne informasjon og å sette seg inn i planer som kan ha interesse for den enkelte. Plan- og byggningsloven stiller krav til at enkelte vedtak skal kunngjøres gjennom en avis som er alminnelig lest på stedet og gjennom elektroniske medier.  Eidskog kommune benytter seg av Glåmdalen og kommunens hjemmeside.   

Publisert 26.04.2020

Kommunestyret vedtok den 16.6.2020, sak 67/20, detaljreguleringsplanen for Gaustadvegen næringsområde.

Formålet er å legge til rette for etablering av bedrifter. Planområdet er langs Gaustadvegen ved Magnor. Arealet er 632 dekar, herav 295 dekar som foreslås til næringsområde. Øvrig areal er bl.a. grønnstruktur, g/s-veg og hensynssoner for drikkevann. Reguleringsplanen ble vedtatt med innsigelse fra Mattilsynet knyttet til drikkevannssikkerhet. Mattilsynet hadde i mellomtiden fått en rapport knyttet til hvordan grunnvannet kan sikres. Forslaget i rapporten er å etablere brønner som isolerer næringsområdet. Innsigelsen ble frafalt etter Mattilsynets behandling. Løsningen er nå innarbeidet i planen og er en forutsetning for utbygging. Rådmannen ble gitt fullmakt til å foreta de endringer som følger opp forutsetningene fra Mattilsynet. Basert på Mattilsynets brev av 30.06.2020 er det tatt inn ny rekkefølgebestemmelse 2.1 og gjort justeringer i ordlyd i 7.3 og 8.1. for å sikre drikkevannsbrønnen. Planbestemmelsene er dermed sist revidert 10.08.2020.

 

Bakgrunn og vurderinger fremgår av dokumentene som er vedlagt.

Saksdokumenter:

Vedtaket er gjort med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsing må fremsettes skriftlig senest 3 år etter at planen er kunngjort, jf. pbl §§ 15-2 og 15-3.

Vedtaket kan påklages, jf. pbl § 1-9 og 12-12 og forvaltningslovens § 28. Klagefrist settes til 7.9.2020. Dokumenter og informasjon finnes på www.eidskog.kommune.no. Ev. klage sendes Eidskog kommune, pb. 94, 2231 SKOTTERUD, eller til postmottak@eidskog.kommune.no. Kommunens saksbehandler er Torfinn Smines.

Publisert 03.12.2018

Lokale forskrifter om vann- og avløpsgebyrer er tidligere vedtatt i GIVAS, Nord-Odal kommune og Eidskog kommune. Selv om de ulike forskriftene i eierkommunene i prinsippet er like, er det ønskelig med samme forskrift i alle kommuner. I tillegg er det behov for generell oppdatering og revidering av forskriften. Det er derfor utarbeidet en felles forskrift for de fire eierkommunene.