Kommuneplanens arealdel

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-14 har kommunestyret i sak 38/19, den 14.5.2019, vedtatt å legge forslag til kommuneplanens arealdel ut på offentlig ettersyn og høring.

Kommuneplanens arealdel består av kart, planbestemmelser med retningslinjer og en planbeskrivelse i to deler. A er planbeskrivelsen, B er konsekvensutredning med risiko- og sårbarhetsanalyse. Planperioden er foreslått til 2029.

Arealdelen skal tilrettelegge for kommunens mål gjennom planlagte sammenhenger mellom ønsket samfunnsutvikling og arealbruk. Den er koblet tett på målene og oppgavene i kommuneplanens samfunnsdel som er vedtatt i 2014. Arealdelen blir også styrende for byggetiltak og arealbruk for private.

Se kartet her, eller på kommunens karttjeneste, velg da webkart teknisk, velg Eidskog, og visningen arealplaner, deretter kommuneplaner under arbeid. I oversendelsen er det lagt ved en kopi av kartet på pdf. Dette gjengir ikke kartet riktig, og er kun en illustrasjon.

Frist for å komme med uttalelser er 23.8.2019. Uttalelser sendes enten til postmottak@eidskog.kommune.no eller som brev til Eidskog kommune, pb. 30, 2231 Skotterud.

Spørsmål kan stilles til saksbehandler Torfinn Smines, 62 83 36 83 eller e-post torfinn.smines@eidskog.kommune.no