Kunngjøring av vedtak Fv. 21 Vestmarkavegen, Framhaldsskolen - Tuhusporta

Kommunestyret i Eidskog kommune vedtok den 19.6.2Klikk for stort bilde 019, sak 67/19, detaljregulering 201802 Fv. 21 Vestmarkavegen, Framhaldsskolen – Tuhusporta.

Kommunestyret i Eidskog kommune vedtok den 19.6.2019, sak 67/19, detaljregulering 201802 Fv. 21 Vestmarkavegen, Framhaldsskolen – Tuhusporta. Vedtaket er gjort med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12. Statens vegvesen har utarbeidet planen. Planen omfatter etablering av gang- og sykkelveg, utretting av fylkesvegens trase og etablering av busslommer.

Statens vegvesen vil ta kontakt med grunneiere hvis det kan være aktuelt å erverve grunn. Forventet bygging er 2020, men det kan forventes aktivitet knyttet til innmåling av ledninger, grenser, befaringer osv. i sommer og i høst.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsing må fremsettes skriftlig senest 3 år etter at planen er kunngjort, jf. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.

Vedtaket er et enkeltvedtak og kan påklages, jf. pbl §§ 1-9 og 12-12, og forvaltningslovens § 28. Klagefrist settes til 5.8.2019. Informasjon om klageadgang ligger vedlagt. Ev. klage sendes Eidskog kommune, pb. 94, 2231 SKOTTERUD, eller til postmottak@eidskog.kommune.no.

Se kartet her på kommunens karttjeneste.

Hvis det er spørsmål kan saksbehandler Torfinn Smines, 62 83 36 83 eller e-post torfinn.smines@eidskog.kommune.no, kontaktes fra 29.7.2019.

 

Plandokumenter 201802 Fv. 21
Tittel Publisert Type
Informasjon om klageadgang

28.06.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Informasjon om klageadgang.pdf
Planbeskrivelse inkl

28.06.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Planbeskrivelse inkl. ROS analyse Fv. 21 Vestmarkavegen.pdf
Plankart 0420_201802 Fv

28.06.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Plankart 0420_201802 Fv. 21 Vestmarkavegen, Framhaldsskolen - Tuhusporta.pdf
Reguleringsbestemmelser 0420_201802 Fv

28.06.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Reguleringsbestemmelser 0420_201802 Fv. 21 Vestmarkavegen, Framhaldsskolen - Tuhusporta.pdf