Vedtak av detaljreguleringsplan 201702 Gaustadvegen næringsområde

Kommunestyret vedtok den 16.6.2020, sak 67/20, detaljreguleringsplanen for Gaustadvegen næringsområde.

Formålet er å legge til rette for etablering av bedrifter. Planområdet er langs Gaustadvegen ved Magnor. Arealet er 632 dekar, herav 295 dekar som foreslås til næringsområde. Øvrig areal er bl.a. grønnstruktur, g/s-veg og hensynssoner for drikkevann. Reguleringsplanen ble vedtatt med innsigelse fra Mattilsynet knyttet til drikkevannssikkerhet. Mattilsynet hadde i mellomtiden fått en rapport knyttet til hvordan grunnvannet kan sikres. Forslaget i rapporten er å etablere brønner som isolerer næringsområdet. Innsigelsen ble frafalt etter Mattilsynets behandling. Løsningen er nå innarbeidet i planen og er en forutsetning for utbygging. Rådmannen ble gitt fullmakt til å foreta de endringer som følger opp forutsetningene fra Mattilsynet. Basert på Mattilsynets brev av 30.06.2020 er det tatt inn ny rekkefølgebestemmelse 2.1 og gjort justeringer i ordlyd i 7.3 og 8.1. for å sikre drikkevannsbrønnen. Planbestemmelsene er dermed sist revidert 10.08.2020.

Klikk for stort bilde 

Bakgrunn og vurderinger fremgår av dokumentene som er vedlagt.

Saksdokumenter:

Vedtaket er gjort med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsing må fremsettes skriftlig senest 3 år etter at planen er kunngjort, jf. pbl §§ 15-2 og 15-3.

Vedtaket kan påklages, jf. pbl § 1-9 og 12-12 og forvaltningslovens § 28. Klagefrist settes til 7.9.2020. Dokumenter og informasjon finnes på www.eidskog.kommune.no. Ev. klage sendes Eidskog kommune, pb. 94, 2231 SKOTTERUD, eller til postmottak@eidskog.kommune.no. Kommunens saksbehandler er Torfinn Smines.