Byregionsprosjektet

Glåmdal er en av 33 byregioner som er med i Byregionprosjektet (BYR).

Målet med prosjektet er å styrke regionens vekstkraft gjennom lokalt forankrede strategier og tiltak.

Utgangspunktet er at regioner som samarbeider om næringsutvikling lykkes bedre enn regioner som ikke gjør det.

Kommunestyret vedtok i møte 7. april 2015 at Eidskog kommune skal jobbe sammen med regionen med følgende tiltak:

1. Utarbeide en felles næringsstrategi for regionen

2. Gjennomføre en utredning for å avklare muligheten for å knytte Høgskolesenteret i Kongsvinger

    til NMBU og andre FoU-miljø

3. Utrede to alternative modeller for organisering av næringsutviklingsapparatet i

   regionen, med mål om implementering av valgt modell i 2016

4. Etablering av felles næringsfond fra 1. januar 2016

5. Utvikling av felles strategi for ekstern kommunikasjon / omdømmebygging

6. Utarbeidelse av felles oversikt over næringsarealer og felles retningslinjer for

   arealplaner

7. Gjennomføring av felles kompetanseprogram for profesjonalisering av

    mottakerapparatet i kommunene

8. Jobbe med felles rekruttering av bedrifter

Mål for arbeidet i Byregionprosjektet er at regionen skal jobbe sammen for å bidra til

en netto økning i antall arbeidsplasser på 100 pr år. Les styringsdokumentet vedtatt av regionrådet. (PDF, 484 kB)