Kommunale oppgaver landbruk
Kommunale oppgaver landbruk
Kommunale oppgaver landbruk Lenke til skjema
Erstatning ved avlingssvikt Skjema
Avløsertilskudd ved ferie og fritid Skjema
Avløsertilskudd ved sykdom m.m. Skjema
Bestandsplan for elg og hjort Skjema
Boplikt Skjema
Skogfond Skjema
Bygdeutviklingsmidler, Innovasjon Norge
Deling av landbrukseiendom
Driveplikt Skjema
Hjortevilt - fellingsstatistikk Skjema
Konsesjon for erverv av fast eiendom Skjema
Melkekvoter Skjema
Nydyrking Skjema
Omdisponering av jordbruksareal
Organisert beitebruk Skjema
Produksjonstilskudd Skjema
Vald og bestandsplanområde Skjema
Viltfond Info
Dreneringstilskudd Skjema
Skogbrukstilskudd Skjema
Regionalt miljøprogram/generelle miljøtiltak Skjema
Spesielle miljøtiltak i jordbruket Skjema
Tap av sau på utmarksbeite Skjema
Økologisk landbruk Skjema
Søk om investeringsmidler i landbruket Info