Alkoholpolitiske retningslinjer 2016-2019

Del av rusmiddelpolitisk handlingsplan for Eidskog kommune

Vedtatt av kommunestyret 29.03.16 i sak K-026/16

ALMINNELIGE BESTEMMELSER

Formål

Kommunene er i Lov om alkoholholdig drikk pålagt å utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan. Alkoholpolitiske retningslinjer inngår som en del av Eidskog kommunes rusmiddelpolitiske handlingsplan.

Alkoholplanens målsettinger er å bruke redusert tilgjengelighet av alkohol som et virkemiddel for å begrense de samfunnsmessige og individuelle skalder som alkoholbruk kan medføre.

Eidskog kommune har som mål å begrense og bekjempe misbruk av rusmidler. Gjennom bevillingspolitikken vil kommunen bidra til å redusere totalforbruket av rusmidler og heve debutalderen for bruk av rusmidler. SLT- arbeidsgruppe skal til enhver tid være oppdatert på salgs- og skjenketider i kommunen, og vurdere hvordan dette virker inn på alkoholkonsum og ordensforstyrrelser. Gruppen skal informere administrativ og politisk ledelse i kommunen om situasjonen, og kunne gi anbefalinger til beslutningstakerne.

De alkoholpolitiske retningslinjer skal sørge for at

 • skjenking og salg skjer på en forsvarlig måte i henhold til alkoholloven.
 • Kontroll med salgs- og skjenkebevillinger skjer på forskriftsmessig måte

 

Definisjoner

I følge alkoholloven defineres alkoholholdig drikke i 5 grupper:

 • Alkoholfri drikk: under 0,7 volumprosent alkohol
 • Alkoholsvak drikk: fra og med 0,7 til og med 2,5 volumprosent alkohol
 • Alkoholholdig drikk gruppe 1: over 2,5 og høyest 4,7 volumprosent alkohol
 • Alkoholholdig drikk gruppe 2: over 4,7 og mindre enn 22 volumprosent alkohol
 • Alkoholholdig drikk gruppe 3: fra og med 22 til og med 60 volumprosent alkohol.

Ambulerende skjenkebevilling er ikke knyttet til en bestemt person eller skjenkested og gjelder bare skjenking i sluttede selskaper. Slik bevilling gis ofte til selskapslokaler.
Bevilling for enkeltanledning gis  bare til bestemte begivenheter/arrangementer som for eksempel festivaler og dansetilstelninger.

TILDELING AV SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER

 

Bevillingsperiode

Kommunale salgs- og skjenkebevillinger kan gis for en periode på inntil 4 år. Bevillingene opphører uansett senest 30. juni året etter at nytt kommunestyre tiltrer, jf. Alkohollovens § 1-6.

Salgsbevillinger

Kommunen gir salgsbevilling for Alkoholholdig drikk gruppe 1.

Salgsstedene skal ha god informasjon om aldersgrense og legitimasjonsplikt ved kjøp av alkohol.

 

Skjenkebevillinger

Kommunen gir skjenkebevilling for

 • Alkoholholdig drikk gruppe 1
 • Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2
 • Alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3

 

Krav som må være oppfylt for å få tildelt salgs- eller skjenkebevilling

 • søker og stedfortreder må være over 20 år
 • Det må foreligge uttalelse fra politiet og sosialtjenesten, jfr. §1-7
 • Søker må dokumentere at krav til vandel i loven er oppfylt samt ved behov legge frem finansieringsplan, driftsbudsjett og likviditetsbudsjett.
 • Søker og stedfortreder må ha dokumentert kunnskap om alkoholloven og bestemmelser gitt i medhold av den.  Kunnskapsprøver må være bestått.
 • Skatter og avgifter skal være betalt for å opprettholde skjenkebevillingen, jfr. Alkohollovens

§§ 3-2 og 4-3.

 • Det må kunne dokumenteres at krav til internkontroll i kapittel 8 i forskrift om omsetning av alkohol er oppfylt.

Ved vurderingen av en søknad om skjenkebevilling, legges det også vekt på antall salgs- og skjenkebevillinger som er gitt fra før, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk og ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet for øvrig, jfr alkohollovens §1-7a.

Det gis ikke skjenkebevilling i forbindelse med idrettsarrangement. Det kan etter søknad gjøres unntak ved store internasjonale idrettsarrangement.

Det forutsettes at innehaver av skjenkebevilling ikke installerer spilleautomater, eller at det tillates noen form for pengespill i lokaler hvor det skjenkes alkohol. Brudd på dette fører til at bevillingen inndras.

Det må være godkjent vakthold på kvelder med utvidet skjenketid. Vakttjenesten skal ikke utføres av innehaver, eller andre ansatte som utfører annet arbeid.

Det er en forutsetning at aldersgrenser og øvrige bestemmelser i Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. overholdes.

 

SALGS- OG SKJENKETIDER

Salgstider:

Salg og utlevering av alkoholholdig drikk gruppe 1 kan skje

 • Hverdager fra kl. 08.00-20.00
 • Dag før søn- og helligdag unntatt dagen før kristihimmelfartsdag  kl. 08.00-18.00

Det er ikke tillatt med salg og utlevering som nevnt over på 1. og 17. mai samt valgdager og nasjonale folkeavstemminger.

 

Skjenketider

Alminnelig skjenketid for alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 kan skje fra kl. 08.00 til kl. 24.00


Alminnelig skjenketid for alkoholholdig drikk gruppe 3 kan skje fra kl. 13.00 til kl. 24.00

Etter søknad kan kommunestyret eller den det gir fullmakt gjøre følgende unntak fra den alminnelige skjenketiden:

 • Serveringssteder med rett til å skjenke alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2 kan gis skjenketid på fredag og lørdag til kl. 02.00.

 

DELEGERING, SAKSBEHANDLING M.V.

Kommunestyrets delegeringer etter alkoholloven fremgår av kommunens generelle delegeringsreglement

GEBYR FOR SALG OG SKJENKING

Skjenkeavgift fastsettes årlig i egen sak.

Salgs og skjenkeavgift bygger på bestemmelser i lov og forskrift.

KONTROLL MED SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER OG KONSEKVENSER AV BRUDD PÅ BESTEMMELSENE

Kontroll med salgs- og skjenkebevillinger tilligger kommunen. Det vil til enhver tid være godkjent firma som kommunen har avtale med som utfører kontrollen. Formannskapet fungerer som kontrollutvalg.

Som følge av at adgangen til å søke skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 3 utvides, utføres det hyppigere kontroll  for å sikre at eventuelle uheldige konsekvenser av endringen avdekkes.

Konsekvenser av brudd på bestemmelser er regulert i lov og forskrift.