Arealstrategi for næringsområder

I samarbeid med de andre kommunene i Kongsvingerregionen er det vedtatt felles strategi for næringsområder. 

Arealstrategi for næringsområder i Kongsvingerregionen er vedtatt

Ved å satse på regionens fortrinn, og jobbe strategisk for å realisere disse, skal Kongsvingerregionen oppnå en netto vekst på 100 arbeidsplasser per år.

For å nå målet om netto vekst i antall arbeidsplasser skal innsatsen fokuseres spesielt der regionen har særlige fortrinn:

● Bioøkonomi fordi regionen har store naturressurser og kompetanse

● Logistikkvirksomhet på grunn av beliggenhet og kommende infrastrukturinvesteringer

● Bygg- og anleggsvirksomhet på grunn av kompetanse og nærhet til markeder

● Industriutvikling og rekruttering av ny industri på grunn av eksisterende industrikompetanse

 

Næringsstrategi for Kongsvingerregionen 2016-2028 gir en nærmere beskrivelse av satsningsområdene.

Kommunene har ansvaret for å tilrettelegge attraktive næringsarealer. Dette er spesielt viktig for Kongsvingerregionen da regionen satser på etablering av virksomheter som ofte er arealkrevende og som forutsetter gode logistikkløsninger og effektiv markedstilgang for å etablere seg  / investere. Kommunene i Kongsvingerregionen har besluttet at det som at det som et ledd i å tilrettelegge for nye 100 nye arbeidsplasser i regionen skal utarbeides og vedtas en felles arealstrategi for regionale områder.

Arealstrategien bygger på vedtatt Næringsstrategi for Kongsvingerregionen. Med utgangspunkt i næringsstrategi, markedsanalyse, fremtidige infrastrukturinvesteringer og kartlegging av eksisterende og potensielle arealer er det definert 4 strategier:

1. Det etableres et nasjonalt transportknutepunkt for godstransport på bane hvor det tilrettelegges for samarbeid med andre næringsområder

2. Det utvikles et stort næringsområde for bilbasert virksomhet – så nær Kløfta, Gardermoen og Oslo som mulig

3. Hver kommune skal videreutvikle minimum ett næringsområde hvor pris og infrastrukturtilrettelegging gjør områdene attraktive

4. Kommunene skal markedsføre regionens næringsarealer i fellesskap

 

Arealstrategien gir en nærmere beskrivelse av disse. Som grunnlag for prioriteringene er det utarbeidet Felles kunnskapsgrunnlag for regionale næringsområder.

 

Mer informasjon kan du finne på Kongsvingerregionen, K+, Magnor Næringshage og Regionrådet for Kongsvingerregionen

 

Kommunens saksbehandler for arealstrategien er

Torfinn Smines
​E-post: Torfinn.Smines@eidskog.kommune.no
Telefon: 62 83 36 83

Publisert av Pernille Sandvold. Sist endret 30.08.2017 14:11