CORA (Connecting rural areas with digital infrastructure)

 

CORA er et prosjekt som handler om digital infrastruktur i tynt befolkede og rurale områder. Prosjektet skal jobbe med to problemstillinger: Hvordan kan vi forbedre den digitale infrastrukturen i tynt befolkede områder? samt hvordan kan vi forbedre den digitale kompetansen i tynt befolkede områder?

Hedmark og vår naboregion Värmland samarbeider i prosjektet og skal undersøke mulighetene for grenseoverskridende bredbånd over en landegrense – og i dette tilfellet også over grensen mellom et EU-medlemsland og et ikke-medlemsland. Partnere fra Hedmark er Hedmark fylkeskommune, Grue kommune, Eidskog kommune og Kongsvinger kommune.  En sentral del for Hedmark blir gjennomføring av en pilot som skal undersøke mulighetene for å utnytte at det bygges ut bredbånd og stamnett på svensk side frem til den norkse grensen. Målet er at næringsliv og innbyggere i spredtbygde områder i kommunene Grue , Kongsveinger og Eidskog får tilgang til bredbånd gjennom å kople på et accesnett på det svenske stamnettet.

Gjennom pilotprosjektet utvikles en metode for hvordan norske og svenske aktører kan samarbeide for å øke tilgjengeligheten til bredbånd i spredtbygde strøk langs grensen og minske digitale forksjeller i rurale områder, og på denne måten øke områdets konkransekraft og attraksjon.

Hedmark fylkeskommune er regional prosjektkoordinator og har som oppgave å mobilisere og ha dialog med sentrale samarbeidspartnere, gjennomføre kompetansetiltak, utrede lovverk og regler og jobbe med spredning av resultater.

CORA et Interreg Nordsjø-prosjekt og aktivitetene og piloten i prosjektet delfinansieres av EU-midler og norske statlige EU-midler. Sammen med Hedmark og Värmland består CORA av et partnerskap med totalt 18 partnere fra 7 land.

Les mer om prosjektet på prosjektets hjemmeside. www.northsearegion.eu/cora

Prosjektansvarlig Eidskog kommune: Thor Torp, thor.torp@eidskog.kommune.no
i samarbeid med digitaliseringsavdelingen.

Prosjektleder og kontaktperson for Hedmark fylkeskommune:
Eva Lundin
eva.lundin@hedmark.org
Mob: +47 991 10 584

Publisert av Pernille Sandvold. Sist endret 09.02.2018 11:18