Eidskog kommunes utlysning og saksbehandlingsregler for bruk av midler til kommuner med ulverevir.

Klikk for stort bilde Søknadsfrist: 29.06.2020

Eidskog kommunes utlysning og saksbehandlingsregler for bruk av midler til kommuner med ulverevir.

 

Eidskog kommune har fra 2017 mottatt midler fra Miljøverndirektoratet som tilskudd til kommuner med ulverevir. Tildelt beløp for 2020 er kr 1.025.000.

Antall søknader og omsøkt beløp har variert svært mye disse årene og kommunen etterlyser gode og relevante søknader med fokus på konfliktdempende tiltak eller kompensasjon for ulempene med i å ha ulv i vårt område.

Eidskog kommune har tilpasset bruk av midlene i forhold til de søknader som har kommet inn. For søknader som skal behandles i 2020 er det av Formannskapet vedtatt retningslinjer for dette som er følgende:

Saksbehandlingsregler for bruk av midler til kommuner med ulverevir – Eidskog kommune

 1. Om søknad

Eidskog kommune søker Miljødirektoratet om midler til konfliktdempende tiltak for kommuner med ulverevir de årene tilskuddet blir utlyst.

 

 1. Formål

Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til konfliktdemping i Eidskog kommune.

 

 1. Forvaltning og saksprosess

        Søknadsfrist blir kunngjort når kommunen har mottatt midlene.

Søknad med beskrivelse av tiltaket/prosjektet og budsjett sendes til Eidskog kommune.

         Administrasjonen innstiller til vedtak.

         Søknadene vedtas av Formannskapet.

 

 1. Hvem kan tildeles tilskudd

Ingen begrensinger på hvem som kan søke.

 

Omsøkt tiltak må berøre Eidskog kommune.

 

Søknadene blir vurdert opp i mot følgende:

 • Konfliktdempende tiltak
 • Folkehelse
 • Støtten bør komme felleskapet til gode
 • Kunnskap til barn/ungdom
 • Fellesprosjekt med andre kommuner

 

 1. Arbeidsfrist

Tiltaket skal være gjennomført innen 3 år fra tildelingsbrevet sendes ut i fra Eidskog kommune. Arbeidsfristen kan forlenges ved søknad.

 

Dersom arbeidsfristen ikke overholdes, trekkes midlene tilbake.

 

 1. Faste andeler

      Av årlig tildeling skal:

 • 8 % settes av til kommunalt viltfond.
 • Minst 15 % settes av til nærmiljøfond.
 • Kostnader vedrørende utlysning dekkes.
 • Kostnader vedrørende Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS) dekkes.

 

 1. Overføring og omdisponering av midler

Ved omdisponering av midler kreves det en ny søknad som behandles av Formannskapet.

 

        Inndratte midler overføres til neste års ramme.

 

Hvis ordningen opphører overføres resterende midler til det kommunale viltfondet.

 

 1. Rapportering

Etter at tiltaket er gjennomført, sendes det en sluttrapport til Eidskog kommune som inneholder en beskrivelse av tiltaket, hva som er gjort og resultatet.

 

Kommunens bruk av midler rapporteres til Miljødirektoratet innen fastsatt frist.

 

        9.Ikraftsettelse

Saksbehandlingsreglene trer i kraft 28.01.2020, vedtatt av Formannskapet 006/20

 

Søknadsfrist for 2020 er 29.06 2020.

Det er viktig at søknaden inneholder en beskrivelse av tiltaket og informasjon om på hvilken måte det skal virke konfliktdempende eller hvilken ulempeskompensasjon det refereres til.

Søknaden må en kostnadsramme/budsjett samt at det klart fremgår om merverdiavgift er tatt med eller ikke.

Det må påregnes egenandel i prosjekter som ikke er fellesprosjekter.

Søknaden sendes til: postmottak@eidskog.kommune.no