Gaustadvegen næringsområde – detaljregulering PlanID 201702

Klikk for stort bilde

Eidskog kommune arbeider med en detaljreguleringsplan for Gaustadvegen næringsområde. Målsettingen er å etablere grunnlaget for et framtidsrettet næringsområde ved Magnor.

Gaustadvegen næringsområde er i gjeldende kommuneplan avsatt til nåværende og fremtidig næringsbebyggelse. Det foreligger ikke tidligere reguleringsplan eller alternative utkast for næringsområdet.

Offentlig ettersyn av forslag til detaljregulering av Gaustadvegen næringsområde

Eidskog kommune har i samarbeid med Plan 1 og Arealtek utarbeidet et forslag til detaljreguleringsplan. Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10 vedtok Utvalg for plan og samfunn i møte 6.5.2019 (saksnr. 021/19) å legge ut planforslaget til offentlig ettersyn og høring.

Planområdet ligger vest for Magnor og utgjør ca. 300 daa. Planen tilrettelegger for næringsbebyggelse som omfatter industri-, håndverks- og lagervirksomhet, samt noe handel og salg av varer knyttet til produksjon og næringsvirksomhet. Det foreslås en etappevis utbygging i tre faser, hvor utviklingen starter i hver ende og kobler seg på dagens infrastruktur. 

Reguleringsplanen fremmes som en detaljreguleringsplan iht. plan- og bygningslovens kap. 12 og 14 med konsekvensutredning i samsvar med planprogram vedtatt av Utvalg for plan og samfunn 2.5.18 saksnr. 019/18.

Høringsinnspill

Uttalelser sendes til postmottak@eidskog.kommune.no eller Eidskog kommune, Postboks 94, 2231 Skotterud innen 1. juli 2019. Merk oversendelsen med saksnr: 17/3226. Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til lars.haugen.grenaker@eidskog.kommune.no.

 

Gaustadvegen
Tittel Publisert Type
Planbeskrivelse med KU, datert 28

Vedlegg 1

15.05.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Planbeskrivelse med KU, datert 28.9.2018.pdf
Plankart 1 2500 - A1, datert 31

Vedlegg 2

15.05.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Plankart 1 2500 - A1, datert 31.10.2018.pdf
Planprogram, datert 02

Vedlegg 3

15.05.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Planprogram, datert 02.05.2018.pdf
Prosess og medvirkning, datert 22

Vedlegg 4

15.05.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Prosess og medvirkning, datert 22.2.18.pdf
Rapport fra arkeologisk registrering, datert 13

Vedlegg 5

15.05.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Rapport fra arkeologisk registrering, datert 13.6.2018.pdf
Reguleringsbestemmelser, datert 28

Vedlegg 6

15.05.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Reguleringsbestemmelser, datert 28.9.2018.pdf
Risiko- og sårbarhetsanalyse, datert 28

Vedlegg 7

15.05.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Risiko- og sårbarhetsanalyse, datert 28.9.2018.pdf
Saksutredning - Gaustadvegen næringsområde, datert 14

Vedlegg 8

15.05.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Saksutredning - Gaustadvegen næringsområde, datert 14.05.2019.pdf
VA - Oversiktsplan 1, datert 17

Vedlegg 9

15.05.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned VA - Oversiktsplan 1, datert 17.9.2018.pdf
VA - Oversiktsplan 2, datert 17

Vedlegg 10

15.05.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned VA - Oversiktsplan 2, datert 17.9.2018.pdf
VA - Oversiktsplan 3, datert 17

Vedlegg 11

15.05.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned VA - Oversiktsplan 3, datert 17.9.2018.pdf
VA - Oversiktsplan Etappeinndeling, datert 17

Vedlegg 12

15.05.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned VA - Oversiktsplan Etappeinndeling, datert 17.9.2018.pdf
VVA - Oversiktsplan Veg, datert 21

Vedlegg 13

15.05.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned VVA - Oversiktsplan Veg, datert 21.9.2018.pdf
VVA notat med kostnadsestimat, datert 20

Vedlegg 14

15.05.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned VVA notat med kostnadsestimat, datert 20.9.2018.pdf