HØRING: AREALSTRATEGI FOR NÆRINGSOMRÅDER I KONGSVINGERREGIONEN

Byregionprosjektet er et nasjonalt program initiert av Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). Formålet med programmet er at deltakerne skal komme fram til og iverksette lokalt forankrete strategier og tiltak innenfor ett tema/samfunnsområde som har utgangspunkt i det økonomiske samspillet mellom byen og omlandet. Målet er å fremme økonomisk vekst i hele regionen. Samfunnsanalysen som er gjennomført i forbindelse med Byregionprosjektet i Kongsvingerregionen viser at regionen vil tape om lag 3 000 arbeidsplasser de neste 25 årene dersom det ikke settes inn radikale tiltak. Telemarksforskning, som gjennomførte samfunnsanalysen, konkluderte også med at det blir stadig mindre viktig hvor lokaliseringen av arbeidsplassene skjer, det er den samlede arbeidsplassveksten i regionen som er viktig for de enkelte kommunene.

Ved å satse på regionens fortrinn, og jobbe strategisk for å realisere disse, skal Kongsvingerregionen oppnå en netto vekst på 100 arbeidsplasser per år.

 

For å nå målet om vekst i antall arbeidsplasser skal innsatsen fokuseres spesielt der regionen har særlige fortrinn:

  • Bioøkonomi fordi regionen har store naturressurser og kompetanse
  • Logistikkvirksomhet på grunn av beliggenhet og kommende infrastrukturinvesteringer
  • Bygg og anleggsvirksomhet på grunn av kompetanse og nærhet til marked
  • Industriutvikling og rekruttering av ny industri på grunn av eksisterende industrikompetanse

 

Ett av områdene kommunene har ansvaret for er å tilrettelegge for å utvikle attraktive næringsarealer. Dette er spesielt viktig da virksomheter innenfor regionens satsningsområder ofte er arealkrevende som forutsetter gode logistikkløsninger og effektiv markedstilgang for å etablere seg/investere. Kommunene har besluttet at det som et ledd i å tilrettelegge for nye 100 nye arbeidsplasser i regionen/år skal utarbeides og vedtas en felles arealstrategi for næringsområder.

 

Grunnlagsdata

Konsulentselskapene Civitas og Sitma har i samarbeid med kommunene i regionen utarbeidet fagrapporten «Felles kunnskapsgrunnlag for regionale næringsområder i Kongsvingerregionen». Fagrapporten med konklusjoner danner grunnlaget for forslag til arealstrategi for næringsområder i Kongsvingerregionen. Rapporten finnes vedlagt som et grunnlagsdokument.

 

Forslag til Arealstrategi for næringsområder i Kongsvingerregionen – utkast mars 2015

Regionrådet i Kongsvingerregionen behandlet forslag til Arealstrategi for næringsområder i Kongsvingerregionen – utkast mars 2017 i sitt møte 30.3.2017, sak 2/17.

Regionrådet vedtok å legge strategien ut på høring.

 

Høring

Fristen for å gi innspill og merknader til Arealstrategi for regionale næringsområder i Kongsvingerregionen er 28.4.2017. Innspill sendes Sør-Odal kommune, Øgardsvegen 2, 2100 Skarnes, e-post: postmottak@sor-odal.kommune.no . Innspillene merkes: Høring: Arealstrategi for næringsområder i Kongsvingerregionen.

 

Videre prosess

Det legges opp til en behandling av strategien i alle kommunestyrer i regionen innen utgangen av juni 2017.

 

 

Publisert av Pernille Sandvold. Sist endret 05.04.2017 09:06