Høring - Planprogram Helse- og omsorgsplan Eidskog kommune

Klikk for stort bilde

Eidskog kommune varsler om oppstart og høring av planprogram i forbindelse med kommunedelplan Helse- og omsorg.

Kommunal planlegging er et sentralt virkemiddel i utøvelsen av kommunens rolle som samfunnsutvikler, tjenesteyter, myndighet, arbeidsgiver og som lokalpolitisk arena. Gjennom planprosessene skal det utformes mål for helse- og omsorgstjenester som skal være retningsgivende for kommunal innsats på ulike områder innen helse- og omsorg framover.

Grunnlaget for arbeidet vil være vedtatt planprogram. Det er laget et forslag til planprogram der formålet med planarbeidet er å utvikle bærekraftig helse og omsorgtjenester av god kvalitet som er tilpasset fremtidige utfordringer og behov.

Planen skal si noe om dagens status, hva som forventer oss i fremtiden og hvilke tiltak som planlegges for å imøtekomme morgendagens behov. Planprogrammets innhold vil gi rammer for et senere forslag til kommunedelplan Helse- og omsorg. For å få et godt planprogram ønsker kommunen innspill og merknader til dette fra private, organisasjoner og myndigheter.

Kommunestyret fattet vedtak om oppstart og høring av planprogram den 16.06.20, sak 052/20. Hjemmel for oppstart er plan- og bygningsloven § 11-12. Utlegging til offentlig ettersyn er i medhold av plan- og bygningsloven §§ 4-1 og 11-13.

Saksdokumenter, forslag til planprogram og skjema for innspill ligger på Eidskog kommunes hjemmeside www.eidskog.kommune.no, under nyheter. Dokumentene er også lagt ut på biblioteket Tyrielden og i Servicekontoret.

Uttalelser bes sendt skriftlig til Eidskog kommune, Pb. 94, 2230 SKOTTERUD eller til postmottak@eidskog.kommune.no innen 31.08.2020.

Spørsmål, ønsker om møte eller lignende kan rettes til Lill-Anita Skjønsby Andersen via kommunens servicetorg på 62 83 36 00 eller på e-post: lill.anita.skjonsby.andersen@eidskog.kommune.no.