Justering av promille eiendomsskatt

Promillen for Eiendomsskatt justeres med virkning fra 1. januar 2017

​Vedtak

Promillen for Eiendomsskatt justeres med virkning fra 1. januar 2017

Det presiseres at det må legges inn en sikkerhetsmargin, slik at det ikke kommer i konflikt budsjettvedtaket vedr.  Eiendomsskatt

Betalingsterminen som forfaller 20. mai utsettes til 20.juni.

Det gjennomføres en evaluering av retakseringsprosessen etter klagebehandlingen.

Budsjettvedtaket om eiendomsskatt endres for punkt b og c på følgende vis:

b. Den generelle eiendomsskattepromille settes til 3 promille i henhold til eiendomsskattelovens §13 (gjelder for verk og bruk, næringseiendommer)

c. I medhold av eiendomsskattelovens § 12 bokstav a differensieres satsene ved at den skattesats som gjelder for boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer), settes til 4,2 promille, med et bunnfradrag på kr 125 000,- av takstverdi.

Se hele saksdokumentet (PDF, 128 kB)

Publisert av Pernille Sandvold. Sist endret 04.04.2017 09:56