Klagenemnda for eiendomsskatt har et virksomt år bak seg

Klikk for stort bilde

Klagenemda ble oppnevnt i april 2018 og deltok på sin første befaring 19. juni samme år. Den siste befaring var 12. juni i 2019.  I løpet av dette tidsrommet har nemda ferdigbehandlet 446 klagesaker. Nemda har tre medlemmer (inkludert leder) og tre varamedlemmer. Det har ikke vært behov for å kalle inn varamedlemmer.

Eiendomsskatt er ikke populært, antallet av klagesaker sier noe om det. Likevel er restansen fra tidligere nå ferdigbehandlet, og det er vårt inntrykk at klagerne aksepterer nemdas vurderinger. Det mener vi er betryggende.

Det har vært mye arbeid med klagesakene. Mye tid har gått med til å søke opp og vurdere bygninger og eiendommer. Nemda reiser ut til alle eiendommer det klages på og eierne inviteres til å delta i befaringen. Vi strekker oss langt for å få med eierne. Ikke alle eiere bor på eiendommen, og det kan være vanskelig å finne en tid som passer både eier og nemd.

Det ble tidlig klart at arbeidsmengden var stor og at nemda måtte jobbe målrettet og effektivt for å få unna arbeidet. Det var også klart at nemda hadde begrenset tid til rådighet.

En viktig forutsetning for å lykkes, er motiverte medlemmer og at de kan enes om målet. Det har vært tilfelle her. Jeg vil hevde at medlemmene har vært entusiastiske. Problemer som har oppstått er løst på stedet, raskt og effektivt. Det har vært sterk vilje til å arbeide mot et felles mål. Det er også grunn til takke arbeidsgiverne for å frigi tiden til travle medarbeidere når det har vært behov for deres arbeidskraft i nemda.

Nemdas arbeid hadde ikke vært mulig uten støtte og støttespillere. Advokat Hakon Huus-Hansen ga en grundig gjennomgang av Eiendomsskatteloven. Sakkyndig nemd inviterte til vedtaksmøte, der det nye klagenemda fikk overvære gjennomgang av 50 klagesaker (sakkyndig nemd er 1. instans i klagebehandlingen). Det ga klagenemda mulighet til å danne seg en oppfatning av hvilke nivå som gjelder ved vurderingene. Uten en slik felles oppfatning er det fare for systematiske forskjeller mellom nemdenes vurderinger. Eiendomsskatteavdelingen har sørget for kart og underlag for klagene, men har også hjulpet til med beregninger og opplysninger under vedtaksmøtene.  Dette har hatt stor betydning for klagenemda.

Ved befaring støtter klagenemda seg til kommunens matrikkel over eiendommene. Denne er ikke alltid oppdatert, og det viste seg i en del tilfeller at den ikke viste alle bygninger eller hadde andre avvik. Dette må oppfattes som normalt, og i slike tilfeller gjør nemda opptegnelser om avvikene, som meldes inn til kommunen. Eier som er til stede gjøres oppmerksom på forholdet.

Et stadig tilbakevendende spørsmål er om eiendomsverdien er riktig vurdert. Ifølge loven skal verdien være en forsiktig vurdert omsetningssum. Her er det mye uenighet. Nemndmedlemmene har derfor fulgt med på eiendomsmarkedet i Eidskog på utkikk etter eiendommer som er påklagd og som seinere er solgt. I de tilfellene som er kjent har salgssummen ligget godt over klagenemdas verdivurdering. Det er betryggende.

Eidskog, 25. juni 2019

Klagenemda for eiendomsskatt.             
Asbjørn Konglund (leder)