Kunngjøring av planoppstart - Delbekktoppen hyttegrend

Klikk for stort bilde 

Varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram:

Detaljregulering av Vestmarkavegen 1165, 1167 og 1169, Eidskog kommune.

I henhold til PBL §§ 12-3, 12-8, 12-9, 14-2 og Forskrift om konsekvensutredning, varsles oppstart av privat detaljregulering med konsekvensutredning for gnr./bnr. 9/41, 9/56, 9/74, 9/29 og 75/11, Vestmarka, Eidskog kommune. Forslag til planprogram sendes samtidig på høring. Aksetøy Arkitektur AS skal utarbeide planen på vegne av Vestmarkavegen 1165, 1167, 1169 AS. Formålet er å legge til rette for oppføringen av et hyttefelt med friområde for allmennheten. Foreløpig avgrensning er vist under.

 

Klikk for stort bilde  

 

Planområdet er i gjeldende kommuneplan avsatt til landbruks-, natur- og friluftsformål. Planen utløser krav om konsekvensutredning. Nærmere informasjon om planarbeidet, samt forslag til planprogram er tilgjengelig på https://www.oyark.no/plan/vestmarkavegen, og https://www.eidskog.kommune.no/kunngjoringer/. Innspill eller spørsmål kan sendes til Aksetøy Arkitektur AS, Granåsveien 1, 7048 Trondheim, eller på e-post post@oyark.no, innen 12.03.21.

Planinitiativ Vestmarkavegen 1165. 1167 og 1169 (PDF, 8 MB)

Oppstartmøte Delbekktoppen hyttegrend - referat (PDF, 91 kB)

Planprogram Delbekktoppen hyttegrend  (PDF, 2 MB)

Delbekktoppen hyttegrend - varselbrev (PDF, 716 kB)