Kunngjøring oppstart Fv 21 Vestmarkavegen

 

 

Statens vegvesen og Hedmark fylkeskommune skal i samarbeid med Eidskog kommune i gang med å lage en detaljreguleringsplan for ny gang- og sykkelveg ved Skotterud stadion, og ber om innspill til arbeidet.

 

Denne kunngjøringen er i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8. Planen blir utarbeidet i samsvar med plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 3-7. Planen er kunngjort på https://www.vegvesen.no/Fylkesveg/fv21vestmarkavegen

 

Om prosjektet

Den nye gang- og sykkelvegen langs fv.21 Vestmarkavegen mellom Framhaldsskolen og Tuhusporta skal gi økt fremkommelighet og trafikksikkerhet for myke trafikanter, spesielt skolebarn. Tiltaket inngår i handlingsprogrammet for fylkesveger 2018-2021(23). Det skal også lages et krysningspunkt over fv. 21 ved Bergervegen. Gang- og sykkelvegen legges på sørsiden av Vestmarkavegen, som en naturlig forlengelse av dagens gang- og sykkelveg ved Framhaldsskolen. For å få plass til gang- og sykkelvegen er planen å forskyve fylkesvegen nordover.

Selv om gang- og sykkelvegen legges på sørsiden av Vestmarkavegen, vil reguleringsplanen omfatte begge sider av fylkesvegen for å tilrettelegge for fremtidig drift- og vedlikehold, herunder bytte av stikkrenner.

 

Kartutsnittet over viser varslet planområde, det vil si område reguleringsplanarbeidet vil foregå innenfor. Utstrekningen av dette området er valgt for å ha mulighet til å løse tilpasninger mellom vegarealet og tilliggende eiendommer. Normalt vil det endelige forslaget til reguleringsplan ha en mindre utstrekning enn varslet planområde.

 

Innspill

Vi ber om synspunkt, innspill eller andre relevante opplysninger til planarbeidet innen 8. juni 2018. Send det skriftlig til:

  • firmapost-ost@vegvesen.no, eller
  • Statens vegvesen Region øst, Postboks 1010 Nordre Ål, 2 605 Lillehammer. Merk forsendelsen «18/26599».

 

Møte

Det vil bli avholdt åpent møte i Tyrielden Eidskog bibliotek mandag 28. mai kl. 1700.

 

Kontakt

Har du spørsmål, kan du også kontakte

  • Statens vegvesen: Planleggingsleder Eirik Trøften Aas på e-post eirik.aas@vegvesen.no eller tlf. 61 27 12 64
  • Eidskog kommune: Saksbehandler i Torfinn Smines tlf. 62 83 36 83
Publisert av Pernille Sandvold. Sist endret 24.04.2018 15:55