NRKs Innlandets morgensending mandag 3.9.2019 om eiendomsskatt i Eidskog.

Klikk for stort bilde    

Fremstillingen av uttalelser som er gitt i et intervju til NRK innlandet, gir mottakeren feil inntrykk av fakta i saken om eiendomsskatten opplyser lederen av klagenemda.

En liten del av intervjuet med undertegnede er klippet ut og gjengitt sammen med andre intervjuer. I dette tilfellet har jeg blitt tillagt meninger jeg ikke har.

På spørsmål om alle feil og mangler er rettet opp (i matrikkelen), svarte jeg at det er de ikke, og at de neppe vil bli. Knyttet til utsagnet om at «skatt kan aldri bli rettferdig».

Lytteren må få det inntrykk at jeg motsier ordføreren, men det er ikke tilfelle.

Når klagenemda reiser for å taksere en eiendom, oppdager vi ikke sjelden at antall bygninger ikke stemmer overens med matrikkelen (eiendomsregisteret). Nemda gjør ikke noe nummer av det, for slik kan det alltid være. Det følger av at eier ikke alltid informerer kommunen når han setter opp et uthus, en garasje eller bygger på huset. Eller gjør om kjeller til sokkeletasje.

Nemda registrerer avvikene og varsler kommunens matrikkelprosjekt om disse. Klagenemda måler ikke opp manglende bygninger (det er ikke vår oppgave), men takserer de bygninger som står i matrikkelen, slik de var på retakseringstidspunktet.

Dette betyr at eiendommene det gjelder vil få ny takst når matrikkelen er rettet opp. Det betyr også at matrikkelen rettes opp som følge av klagenemdas arbeid, noe ordføreren påpeker. Men det betyr ikke at matrikkelen til enhver tid er korrekt. Det er ikke mulig. Og det var det jeg ville ha fram.

Jeg har den oppfatning at eiendomsskatten ikke er rettferdig, men det har ikke noe å gjøre med kommunens arbeid. Klagenemda forsøker etter beste evne å fastsette en forsiktig omsetningsverdi, som det står i loven.

Klagenemda skal også behandle like eiendommer likt. Det kan være et dilemma, som når en eiendom er taksert til høyere verdi enn noenlunde like naboeiendommer, samtidig som vedkommende eiendom har riktig verdi sammenlignet med andre eiendommer i kommunen, og som oppfattes som riktig. I et slikt tilfelle burde naboeiendommene få en høyere verdi. Men det har Klagenemda ikke myndighet til gjøre. Vi skal kun behandle klager, og naboene klager ikke. Løsningen er å gi klager medhold, men samtidig oppfordre kommunen til å foreta ny taksering i området.

Klagenemda har til nå behandlet alle saker i «klagestormen», og med det bedratt til å rette feilene i matrikkelen. Vi må tro at de som har blitt utsatt for feil har klaget, og at matrikkelen nå er riktig, som ordføreren påpeker.

Jeg kjenner meg ikke igjen i Tore Jeruds beskrivelse av Klagenemdas arbeid. Det virker som han tror dette er en «dekkoperasjon» der Klagenemda ikke gjør den jobben den er forpliktet til. Det er ikke korrekt, og uttalelsen er krenkende. Han farer også lett over likhetsprinsippet, og er tydelig ikke klar over at dette er et bærende prinsipp i all lovgivning. Alle er like for loven!

Asbjørn Konglund

Leder Eidskog kommunes klagenemnd for eiendomsskatt

Eidskog, 5. september 2019