ORIENTERING OM JORDSMONNKARTLEGGING I EIDSKOG KOMMUNE 2019

Klikk for stort bilde      

 Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) vil i perioden 16.september – 18.oktober 2019 utføre jordsmonnkartlegging på dyrka mark i Eidskog kommune. Personell fra instituttet vil i dette tidsrommet gå over innmarka for å kartlegge utbredelsen av ulike jordtyper.

Den praktiske jordsmonnkartleggingen foregår ved en kombinasjon av håndjordbor og felt-PC. Utbredelsen av de forskjellige jordtypene tegnes direkte inn på felt-PC.

Jordsmonnkartlegging pågår i flere fylker og til nå er vel 50 % av jordbruksarealet i Norge jordsmonnkartlagt (se https://kilden.nibio.no).

Formålet med kartleggingen er først og fremst å skaffe kunnskap og oversikt over jord og jordsmonn på dyrka mark i Norge. Dette danner grunnlag for framstilling av ulike temakart (som for eksempel jordkvalitetskart, erosjonsrisikokart, jordarbeidingskart og dyrkingsklassekart). Disse kartene brukes blant annet i arealplanlegging, rådgiving og tilskuddsforvaltning.

Grunneiere som motsetter seg at feltpersonell går over innmarka i den nevnte perioden, må ta kontakt med jordbuksansvarlig i kommunen så fort som mulig.