Reguleringsplan 201802 Fv. 21 Vestmarkavegen, Framhaldsskolen – Tuhusporta. Offentlig ettersyn.

Fv. 21 Framhaldsskolen

Forslag til ny gang- og sykkelveg mellom Framhaldsskolen og Tuhusporta er på høring.

Statens vegvesen har på vegne av Hedmark fylkeskommune og i samarbeid med Eidskog kommune utarbeidet forslag til reguleringsplan for fylkesveg 21 Vestmarkavegen mellom Framhaldsskolen og Tuhusporta. 

Reguleringsplanen viser ny gang- og sykkelvegen langs fv. 21 Vestmarkavegen mellom Framhaldsskolen og Tuhusporta. Gang- og sykkelvegen skal gi økt fremkommelighet og trafikksikkerhet for myke trafikanter. Vi gjør plass til gang- og sykkelvegen ved å flytte fylkesvegen nordover.

Tiltaket inngår i handlingsprogrammet for fylkesveger 2018-2021(23). Hedmark fylkeskommune ønsker at tiltaket skal bygges i 2020.

Planforslaget kan ses på Statens vegvesen sine hjemmesider. Klikk her

Forslaget ligger i papirversjon på Tyrielden.

Merknader

Vi ber om merknader til planen innen høringsfristen 18. mars 2019. Send merknadene skriftlig til: firmapost-ost@vegvesen.no eller til Statens vegvesen, Region øst, Postboks 1010, 2605 Lillehammer.

Oversendelsen merkes med "Detaljreguleringsplan fv. 21 Vestmarkavegen, Eidskog sak 18/26599"

Åpen kontordag

Mandag 11. mars klokken 17:00–19:00 på Tyrielden Eidskog bibliotek vil vi være tilgjengelig for alle som har spørsmål.

Kontakt:

Har du spørsmål til planforslaget kan du kontakte Eirik Trøften Aas på telefon 61 27 12 64 eller e-post: eirik.aas@vegvesen.no

Det er også mulig å kontakte kommunens saksbehandler Torfinn Smines, 62 83 36 83 eller e-post  torfinn.smines@eidskog.kommune.no