Søknadsfrist for kulturmidler 15. november

Klikk for stort bilde

 

Retningslinjer:

1. Hvem kan få tilskudd

Tilskuddet kan innvilges alle lag og foreninger i Eidskog kommune. I noen tilfeller kan det innvilges til lag og foreninger utenom Eidskog kommune, men tiltaket skal innbefatte  innbyggere i Eidskog. Alle lag og foreninger som søker må ha et organisasjonsnummer. Muligheten for å gi tilskudd til uorganisert aktivitet for ungdom kan ses på spesielt.

 

2. Hva kan det innvilges tilskudd til

Det kan innvilges tilskudd til alle typer kultur- og idrettsaktiviteter, primært søknader som kan knyttes opp mot målene i kommuneplanen: FOLKEHELSE OG LEVEKÅR

I søknaden legges det positiv vekt på:

  • Tiltak rettet mot barn og unge
  • Tiltak som er nyskapende og utviklende
  • Antallet personer som får gleden av prosjektet/tiltaket
  • Samarbeidsprosjekt mellom to eller flere lag og foreninger

Det kan også innvilges tilskudd til ordinær drift av lag og foreninger, og starthjelp til nytt lag/forening.

 

3. Det gis ikke tilskudd til

Voksne som utøver hobbyvirksomhet, som ikke har samfunnsnyttige formål. 

 

4. Søknadsprosedyre

Innen 1. oktober kunngjøres mulighet for å søke kulturmidler. Søknad sendes elektronisk på søknadsskjema som ligger på kommunenes hjemmeside under tilskuddsordninger, med søknadsfrist 15. november. Det kan søkes om tilskudd for inntil 2 år om gangen. Regnskap/budsjett skal legges ved søknader.

Link til søknadsskjema

 

5. Vedtaksmyndighet

Tildeling av midler blir vedtatt av utvalg for plan og samfunn.

 

6. Klageadgang og utbetaling av midler

Innen 1.februar for søknadsåret blir det sendt ut svar på innkommende søknader. Klagefrist er innen tre uker etter svarutsendelse. Utbetaling av tildelte midler vil skje innen 1. mars.

 

7. Sluttrapportering

Alle som får tildelt midler må innen 31. desember rapportere på bruk av midlene. Søkte du om tilskudd for to år, sendes rapport 31. desember siste året prosjektet/tiltaket blir gjennomført. Legg ved sluttregnskap for tilskuddets midler og dokumenter gjerne prosjektet/tiltaket med bilder. 


Link til elektronisk skjema for rapportering.