Tilskuddsordning for kommuner med ulverevir. Alle kan søke!

Miljøverndirektoratet har vedtatt å innføre en ny støtteordning for de kommunene i Norge som er innenfor rovdyrsonen og som har ulverevir i sin kommune.

Målet med disse midlene er å kunne sette i verk konfliktdempende tiltak eller utbetale kompensasjon for ulempene det er å ha ulv i vårt område.

Ordningen gjelder for kommuner som har ett eller flere ulverevir.

Klikk for stort bilde

Regler om tilskudd til kommuner med ulverevir i Hedmark, Akershus og Østfold

Fastsatt av Klima- og miljødepartementet 27.juni 2017 til oppfølging av Stortingets budsjettvedtak

§ 1 Formål

Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til konfliktdemping i kommuner med ulverevir

§ 2 Hvem kan tildeles tilskudd

Ordningen gjelder for kommuner innenfor fylkene Hedmark, Akershus og Østfold som har ett eller flere ulverevir pr 1.juni i inneværende år. Tilskuddet fordeles likt på kommunene.

§ 3 Hva kan tilskuddet benyttes til

Kommunene skal disponere tilskuddet videre på tiltak som bidrar til å oppfylle formålet med forskriften. Kommunene skal selv beslutte hvilke konfliktreduserende tiltak som skal finansieres.

Kommunen står fritt til å disponere tilskuddet og velge tiltak, herunder å tilgodese berørte næringsinteresser, organisasjoner eller privatpersoner. Bruken av tilskuddet skal være relatert til den særlige belastning av å ha et ulverevir i kommunen.

§ 4 Rapportering og oppfølging

Kommuner som tildeles tilskudd, skal innen 1.mai 2018 rapportere til Miljødirektoratet hvordan tilskuddet er brukt og i hvilken grad bruken har bidratt til måloppnåelse.

Miljødirektoratet evaluerer tilskuddsordningen årlig.

§ 5 Ikraftsettelse

Regelverket trer i kraft 1.juli 2017

 

Eidskog kommune har mottatt 1,4 mill kroner og ønsker å få tilsendt søknader med forslag på konfliktdempende tiltak. Søknaden må inneholde en beskrivelse av prosjektet, kostnadsoverslag og evt. kart hvis dette er relevant for søknaden. Det er ingen begrensninger på hvem som kan søke.

Formannskapet behandler den endelige tildelingen.

Søknadsfrist 01 juli 2019.

Søknad sendes til Eidskog kommune, Postboks 94, 2230 Skotterud eller postmottak@eidskog.kommune.no

 

Eventuelle spørsmål kan rettes mot undertegnede.

Mvh

Aina Stensønes

Landbruksrådgiver

Telefon: 62 83 37 06

ans@eidskog.kommune.no