Vedtak av kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer Eidskog kommune 2018-2025

Kommunestyret i Eidskog vedtok kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljø i møte den 23.10.2018, sak 72/18. Hjemmel er plan- og bygningslovens § 11-15.

Planen er en tematisk kommunedelplan. Til planen hører en handlingsdel som skal rulleres årlig. Kommunedelplanen vil ligge til grunn for kommunens forvaltning og utvikling av kulturminner framover.

Aktuelle dokumenter finnes på Eidskog kommunes hjemmeside www.eidskog.kommune.no under kunngjøringer.

I henhold til plan- og bygningslovens § 11-15, kan ikke kommunestyrets vedtak påklages.

Ønske om informasjon eller spørsmål knyttet til planen kan rettes til: anne.grete.melbye@eidskog.kommune.no