Kommuneplaner

Kommuneplaner

Alle kommuner skal ha en samlet kommuneplan som består av samfunnsdelen (med handlingsdel) og en arealdel. Dette er kommunens overordnete planer. I Eidskog er økonomiplanen med budsjett handlingsdelen.

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel inneholder mål for kommunens utvikling. Dette gjelder både Eidskog som samfunn og kommunen som organisasjon. Samfunnsdelen er grunnlag for kommunens planer og virksomhet.

Samfunnsdelen er fra 2014 og har følgende hovedmål:

  • Levekår
  • Barn og Unge
  • Folkehelse

Kommuneplanens samfunnsdel 2014-2027 (PDF, 2 MB)

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel skal vise sammenhengen mellom samfunnsutvikling og arealbruk. Den skal vise hvordan kommunens mål gjenspeiles i arealforvaltningen.

Arealdelen skal ta vare på viktige kvaliteter, samtidig som den skal legge til rette for og klargjøre prinsippene for ønsket utbygging. Arealdelen er viktig for kommunens saksbehandling innenfor næring, landbruk, dele- og byggesaker, egne prosjekter og infrastruktur.

Nåværende arealdel er fra 2004. Det er et plankart for hele kommunen med bestemmelser. Videre er det egne kommunedelplaner som er mer detaljerte for tettstedene våre. Til disse er det egen tegnforklaring, mens bestemmelsene er de samme som til arealdelen.

 

Kommuneplanens arealdel er under revisjon.

Tematiske kommunedelplaner

For enkelte temaer eller virksomhetsområder kan det utarbeides tematiske kommunedelplaner. Disse blir bestemmende for kommunens virksomhet, men er ikke juridisk bindende som arealplanene. Kommunedelplanene utdyper kommunens satsingsområder, mål og strategier innenfor viktige områder. Tematiske kommunedelplaner kan ha ulik bakgrunn. Oftest ønskes en helhetlig overordnet plan for et tema som i større grad er bindende for kommunen. Tematiske kommunedelplaner følger plan- og bygningslovens krav til prosess, men er i stor grad styrt av behov i annet lovverk eller fag.

 

Kontakt

Torfinn Smines
Kommuneplanlegger
62 83 36 83