Planstrategi

Kommunal planstrategi

Planstrategien er et verktøy for kommunestyret til å avklare hvilke planoppgaver som skal prioriteres i valgperioden. Den skal vedtas senest ett år etter konstituering. Slik vil det nye kommunestyret gi politisk føring for ønsket planlegging. Hensikten er å møte kommunens behov og legge til rette for ønsket utvikling.

Fylkestingene skal i løpet av den samme perioden vedta en regional planstrategi som skal avklare de regionale planbehovene.

Planstrategi er hjemlet i plan- og bygningslovens § 10-1.

Kommunens ansvar for å fremme folkehelse gjør at den skal ha en oversikt over helsetilstand og faktorer som påvirker innbyggernes helse positivt eller negativt. Denne folkehelseoversikten skal være et grunnlag for planstrategien.

Nåværende planstrategi og folkehelseoversikt er fra 2017.

 

 

Illustrasjon planstrategi - Klikk for stort bildeIllustrasjon planstrategi 

Planstrategi 2021-2023

Arbeidet med en ny planstrategi settes i gang høsten 2020. Planstrategien vil erstatte nåværende fra 2017. Dette omfatter en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling og en vurdering av kommunens planbehov i valgperioden. Planstrategien skal vise hvilke planer kommunen har behov for å utarbeide i kommunestyreperioden og dermed gjøre kommunens prioriteringer tydeligere. Folkehelseloven krever at det lages en oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer. Det skal lages en ny folkehelseoversikt som skal kobles til arbeidet med planstrategi for å få fram viktige utfordringer.

 

 

Kontakt

Torfinn Smines
Kommuneplanlegger
62 83 36 83
Ellen Marit Høvik
$(TITTEL)
404 29 128