Reguleringsplaner

Planleggingen av hvordan arealene i Eidskog skal forvaltes skjer i flere nivåer. Felles for plantypene er at de består av et plankart, planbestemmelser og en planbeskrivelse. Videre kan de suppleres med risiko- og sårbarhetsanalyse og retningslinjer for ønsket saksbehandling.

Kommuneplanen gjelder hele kommunen. 

Reguleringsplaner er avgrenset til enkelte områder som f.eks. hyttefelt, boligfelt, gang- og sykkelvegstrekninger. Her skal rammer for bruken som bygningsformål, grad av utnyttelse og høyder, samt tiltak for å sikre kvaliteter som støydemping, undersøkelser før bygging, areal for lek og opphold osv. med. Reguleringsplanen er juridisk bindende og setter krav til byggetiltak som følger. Hensikten er todelt. Plan og bygningsloven skal legge til rette for at grunneier skal kunne utvikle eiendommen sin, men også ivareta naboer, miljø og samfunnsinteresser.

Informasjon om reguleringsplanene finner du i kartløsningen vår.

  • Merk av for Arealplaner
  • Finn ønsket område enten ved å bruke forstørrelsesglasset (zoom), eller søk sted.
  • Hvis området er regulert vil dette vises med ulike farger og en stiplet strek rundt det aktuelle området. Hvis det ikke er farge er det uregulert, og da gjelder kommuneplanen (se informasjon på egen side)
  • Ved å peke på ønsket område vil navnet på planen komme i klikkbar tekst.
  • Klikk på plannavnet og informasjon om planen kommer i venstre marg.

Det er også en enkel oversikt over vedtatte arealplaner i planregisteret for Eidskog kommune.

Reguleringsplaner kan igjen deles inn i to plantyper, områderegulering og detaljregulering. Områderegulering gjennomføres av kommunen der det er behov for et helhetlig grep før en trinnvis utbygging. Detaljregulering er for å avklare et mer konkret byggeprosjekt. Ofte er dette private initiativ der noen ønsker en utbygging og blir forslagsstiller, mens kommunen har rollen som planmyndighet.

Kontakt

Torfinn Smines
Kommuneplanlegger
62 83 36 83