Kunngjøringer

På denne siden vil det være kunngjøringer om oppstart, høringer eller vedtak av planer. Her vil det være dokumenter som viser de viktigste dokumentene i saken eller lenker videre. Vi håper dette bidrar til at det blir lettere å finne informasjon og å sette seg inn i planer som kan ha interesse for den enkelte. Plan- og byggningsloven stiller krav til at enkelte vedtak skal kunngjøres gjennom en avis som er alminnelig lest på stedet og gjennom elektroniske medier.  Eidskog kommune benytter seg av Glåmdalen og kommunens hjemmeside.   

Publisert av Pernille Sandvold. Sist endret 27.03.2017 08:49
Publisert 12.07.2017

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har lyst ut en ny, midlertidig tilskuddsordning for tiltak til romanifolket/taterne. Tilskuddsordningen har som formål å bidra til å gjenreise, utvikle og synliggjøre romanifolket/taternes kultur, språk og historie. Over tilskuddsordningen kan frivillige organisasjoner, kommuner, institusjoner, og foretak som har virksomhet i tilknytning til romanifolket/taterne søke om prosjektstøtte.


Søknadsfrist er 1. september 2017. 

Utlysning av tilskuddsordningen
Informasjon om tilskuddsordningen, veiledning, regelverk og søknadsskjema

Publisert 04.07.2017
Bever

15 mai 2017 trådte ny beverforskrift i kraft. Forskriften legger opp til at kommunen skal fastsette mål for utvikling av beverbestanden og eventuelt åpne opp for jakt på bever i hele eller deler av kommunen.

Det er ikke lengre noen krav til valdgodkjenning og tildeling av kvoter, men som for småvilt bare en avtale mellom grunneier og jeger. 
 
Publisert 20.06.2017

Kommunestyret i Eidskog vedtok i møte 8.6.2017, sak 51/17, detaljregulering 201602 Grasmo industriområde med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12.
Planens formål er å legge til rette for utvikling av et industriområde til større produksjonsbedrifter. Klausuleringsområde for vannverk er tatt inn. Tiltaket er utredet iht. forskrift om konsekvensutredninger.

Publisert 31.03.2017

Planstrategien er et verktøy for å avklare hvilke planoppgaver som skal gjøres i kommunestyreperioden.

Publisert 30.03.2017

Oversikten gir kunnskap om situasjonen nå og danner et grunnlag for langsiktig arbeid.

Publisert 14.03.2017

Eidskog kommune skal søke om statlig tilskudd for utbygging av bredbånd.

For at søknaden skal behandles må kommunens planer ligge ute til høring. Kommunen ønsker derfor å motta innspill/høringsuttalelser til planene.

Er du næringsdrivende, et grendelag eller du er avhengig av bredbånd til daglig bruk eller ser nytten av en bedre bredbåndskommunikasjon for å opprettholde og utvikle din næring, kom med skriftlig innspill og begrunnelse for ditt behov, slik at det kan utarbeides en kostnadseffektiv plan for bredbåndsutbygging i kommunen.