Kunngjøringer

På denne siden vil det være kunngjøringer om oppstart, høringer eller vedtak av planer. Her vil det være dokumenter som viser de viktigste dokumentene i saken eller lenker videre. Vi håper dette bidrar til at det blir lettere å finne informasjon og å sette seg inn i planer som kan ha interesse for den enkelte. Plan- og byggningsloven stiller krav til at enkelte vedtak skal kunngjøres gjennom en avis som er alminnelig lest på stedet og gjennom elektroniske medier.  Eidskog kommune benytter seg av Glåmdalen og kommunens hjemmeside.   

Publisert 24.04.2018

 

 

Statens vegvesen og Hedmark fylkeskommune skal i samarbeid med Eidskog kommune i gang med å lage en detaljreguleringsplan for ny gang- og sykkelveg ved Skotterud stadion, og ber om innspill til arbeidet.

 

Publisert 22.03.2018

​1. gangs behandling - høring og offentlig ettersyn

Eidskog kommunestyre vedtok i møte 20.mars 2018 å legge forslag til kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljø 2018-2025 ut til offentlig ettersyn i tidsrommet 27.mars 2018 - 15.mai 2018.

Les høringsbrevet her (PDF, 199 kB), de andre dokumentene i saken ligger som vedlegg. (Velg Arkiv under)

Publisert 24.01.2018

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR GAUSTADVEGEN NÆRINGSOMRÅDE OG UTLEGGELSE TIL OFFENTLIG ETTERSYN AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM VED KONSEKVENSUTREDNING – PlanID 201702

 

Publisert 24.01.2018

Eidskog kommune har mottatt søknad om konsesjon til oppdrett av hjort på driftsenheten Grønnerud av Midtskogen gnr. 51 bnr. 4 fra Ketil Grønnerud. 

Publisert 24.08.2017
Bever

15 mai 2017 trådte ny beverforskrift i kraft. Forskriften legger opp til at kommunen skal fastsette mål for utvikling av beverbestanden og eventuelt åpne opp for jakt på bever i hele eller deler av kommunen.

Det er ikke lengre noen krav til valdgodkjenning og tildeling av kvoter, men som for småvilt bare en avtale mellom grunneier og jeger. 
 
Publisert 20.06.2017

Kommunestyret i Eidskog vedtok i møte 8.6.2017, sak 51/17, detaljregulering 201602 Grasmo industriområde med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12.
Planens formål er å legge til rette for utvikling av et industriområde til større produksjonsbedrifter. Klausuleringsområde for vannverk er tatt inn. Tiltaket er utredet iht. forskrift om konsekvensutredninger.

Publisert 31.03.2017

Planstrategien er et verktøy for å avklare hvilke planoppgaver som skal gjøres i kommunestyreperioden.

Publisert 30.03.2017

Oversikten gir kunnskap om situasjonen nå og danner et grunnlag for langsiktig arbeid.

Publisert 14.03.2017

Eidskog kommune skal søke om statlig tilskudd for utbygging av bredbånd.

For at søknaden skal behandles må kommunens planer ligge ute til høring. Kommunen ønsker derfor å motta innspill/høringsuttalelser til planene.

Er du næringsdrivende, et grendelag eller du er avhengig av bredbånd til daglig bruk eller ser nytten av en bedre bredbåndskommunikasjon for å opprettholde og utvikle din næring, kom med skriftlig innspill og begrunnelse for ditt behov, slik at det kan utarbeides en kostnadseffektiv plan for bredbåndsutbygging i kommunen.