Reguleringsplaner

Planleggingen av hvordan arealene i Eidskog skal forvaltes skjer i flere nivåer. Felles for plantypene er at de består av et plankart, planbestemmelser og en planbeskrivelse. Videre kan de suppleres med risiko- og sårbarhetsanalyse og retningslinjer for ønsket saksbehandling.

Kommuneplanen gjelder hele kommunen. Mer om kommuneplaner og kommunedelplaner på egen side.

Reguleringsplaner er avgrenset til enkelte områder som f.eks. hyttefelt, boligfelt, gang- og sykkelvegstrekninger. Her skal rammer for bruken som bygningsformål, grad av utnyttelse og høyder, samt tiltak for å sikre kvaliteter som støydemping, undersøkelser før bygging, areal for lek og opphold osv. med. Reguleringsplanen er juridisk bindende og setter krav til byggetiltak som følger. Hensikten er todelt. Plan og bygningsloven skal legge til rette for at grunneier skal kunne utvikle eiendommen sin, men også ivareta naboer, miljø og samfunnsinteresser.

Informasjon om reguleringsplanene finner du i kartløsningen vår (lenke på siden ). Det er også en enkel oversikt over vedtatte arealplaner i planregisteret