Arbeidet med kommuneplanens arealdel 2019-2025

Kommuneplanens arealdel skal vise sammenhengen mellom samfunnsutvikling og arealbruk. Den skal vise hvordan kommunens mål gjenspeiles i arealforvaltningen.

Arealdelen skal ta vare på viktige kvaliteter, samtidig som den også skal legge til rette for, og klargjøre prinsippene, for ønsket utbygging. Arealdelen er en viktig del av kommunens løpende saksbehandling innenfor næring, landbruk, dele- og byggesaker, egne prosjekter og infrastruktur.

Nåværende arealdel er fra 2004 og både planstrategien og kommuneplanens samfunnsdel pekte på at denne skulle revideres. Kommunestyret fattet den 12.05.2015, i sak 49/15, vedtak om at Eidskog kommune skulle sette i gang en revisjon av kommuneplanens arealdel.


En slik planprosess innebærer i korte trekk en oppstart, et planprogram som beskriver prosessen og hvilke tema som skal jobbes med, medvirkning og dialog for å få innspill og merknader, faglige utredninger og en sluttbehandling fram mot endelig kommunestyrevedtak.

Kommuneplanarbeidet har blitt forsinket av flere ulike årsaker. Spørsmål om dette kan rettes til saksbehandler. 

Arkivsaken kan hentes på Postliste-  søk etter saker  - og saksnummer 14/613.

Nyheter og datoer

 

  • 17.8-23.8.2019 Høringsperiode
  • 14.5.2019 Kommunestyret vedtar offentlig ettersyn
  • 04.06.2018 Arealstrategi vedtatt
  • Vinter 2018 Utarbeidelse av konskevensutredning, risiko og sårbarhetsanalyse og det ses på forslag til bestemmelser.
  • 14.12.2015 Kunngjøring og utsending av fastsatt planprogram.
  • 17.11.2015 Kommunestyret fastsatte planprogrammet i sak 103/15.
  • 21.08.2015 Høringsfrist for planprogrammet.
  • 04.06.2015 Kunngjøring av planoppstart og høring av planprogram
  • 12.05.2015 Kommunestyret fattet vedtak om oppstart av revisjon for kommuneplanens arealdel og høring av planprogram.

Kontakt

Torfinn Smines
Torfinn Smines
$(TITTEL)
62 83 36 83