Kontrollutvalget

Kommunestyret har det øverste tilsynet med den kommunale forvaltningen. Kontrollutvalget er kommunestyrets hjelpeorgan/arbeidsorgan og skal føre det løpende tilsynet med den kommunale eller fylkeskommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret. Kontrollutvalget skal utøve sitt arbeid i henhold til kommuneloven og forskrift for kontrollutvalg. Kontrollutvalgets møter er åpne på lik linje med andre kommunale utvalg.

Kontrollutvalget har bl.a. oppgaver knyttet til

  • tilsyn med forvaltningen, som eksempelvis omfatter vurdering av rutiner, systemer, instrukser osv.,
  • regnskapsrevisjon (bl.a. uttalelse til årsregnskapet og følge opp merknader til regnskapet),
  • forvaltningsrevisjon (vurdering av bruk og forvaltning av de kommunale midlene),
  • selskapskontroll (kontroll av kommunens eierinteresser i selskaper),
  • tilsyn med at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning.

Glåmdal Sekretariat IKS:

Kontrollutvalget har eget sekretariat som til enhver tid yter kontrollutvalget den bistand som utvalget finner nødvendig for å kunne ivareta sine oppgaver.

Glåmdal sekretariet IKS:
Sekretariat for kontrollutvalget i Eidskog er Glåmdal sekretariat IKS, et interkommunalt samarbeid mellom Eidskog, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Våler og Åsnes kommuner.


Kommunens revisor er Revisjon Øst IKS:

Øvrig kontaktinformasjon finnes på selskapets hjemmeside.