Funksjonshemmedes råd

Kommunalt råd for funksjonshemmede arbeider for å styrke funksjonshemmedes deltakelse og medvirkning på alle samfunnsområder. Målsettingen er full deltakelse og likestilling for funksjonshemmede i samfunnet.
 

Kommunalt råd for funksjonshemmede er et lovpålagt, rådgivende organ for kommunen i forhold til alle saker som gjelder funksjonshemmedes levekår. Rådet velges av kommunestyret for valgperioden etter forslag fra brukerorganisasjonene.

Rådet uttaler seg om og tar initiativ i saker som angår vilkårene til ulike grupper mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Rådet skal ha alle sakspapirer i god tid før kommunestyret/utvalg fatter vedtak. I saker med stor betydning for funksjonshemmedes levekår, er det viktig at rådet får seg forelagt sakene på et tidlig tidspunkt for å sikre muligheten for reell innflytelse. Rådets uttalelse skal følge saken frem til endelig vedtak.

Rådet kan selv ta opp saker som angår funksjonshemmede i kommunen, og kan delta i brukerutvalg, utvalgsgrupper, referansegrupper ol.

Funksjonshemmedes råd Kommunalt råd for funksjonshemmede. Disse ble valgt inn etter kommunevalget i 2015 og tredde i kraft januar 2016:
Funksjonshemmedes råd
Navn Forening/org. Funksjon E-post
Anette Walmann Børresen SAFO Utvalgsleder E-post
Sveinung Myrvold Pårørendeforeningen Nestleder E-post
Stig Jacobsen SAFO Medlem E-post
Tove Habberstad SAFO Medlem E-post
Bjørn Aastebøl Eidskog Senterparti Medlem E-post
Oddvar Thorvaldsen FFO Medlem E-post
Arild Westeng FFO Vararep. E-post

Sekretær for rådet er Tone Taugbøl         tone.taugbol@eidskog.kommune.no    

SAFO (Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner) representert av Norges Handikapforbund, Norsk forbund for Utviklingshemmede og Foreningen Norges Døvblinde 

FFO (Funksjonshemmedes fellesorganisasjon) representert av mange ulike funksjonshemninger (80 organisasjoner) som for eksempel Astma og allergiforbundet, ADHD Norge, LHL, Hørselhemmedes Landforbund, Mental Helse, Norges Blindeforbund