Vi søker meddommere

Eidskog kommune skal velge nye meddommere til tingrett, lagmannsrett, jordskifterett, og forliksrådsmedlemmer. Kanskje det er nettopp du som bør bli dette?

       

Klikk for stort bildeDommer 

Eidskog kommunestyre skal innen 1. juli 2020 ha valgt:

 • 32 meddommere (16 kvinner og 16 menn) til Glåmdal tingrett
 • 8   meddommere (4 kvinner og 4 menn) til Eidsivating lagmannsrett
 • 8   meddommere (4 kvinner og 4 menn) til Glåmdal jordskifterett
 • 11 skjønnsmedlemmer (hvorav fylkeskommunen velger 9 personer fra listen)
 • 6   medlemmer (3 faste og 3 varamedlemmer) til Forliksrådet
 • 3 møtefullmektiger til forliksrådet

Vi ønsker å komme i kontakt med alle som ønsker å påta seg verv.

Det skal velges inn personer i disse vervene for perioden 01.01.2021 til og med 31.12.2024.

Krav som stilles for å bli meddommer:

 • Du må være over 21 år og under 70 år ved valgperiodens start
 • Du må ha stemmerett og stå innført i folkeregisteret i Eidskog kommune
 • Statsborger i Norge eller et annet nordisk land, eller ha stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene
 • Du må ha gode norskkunnskaper
 • Enkelte yrkesgrupper er utelukket fra valg. Se domsstolloven §71
 • Du må vurders å være skikket til vervet. Det betyr blant annet at du ikke må være straffedømt. Det innhentes vandelsattest før du kan velges. Se domsstolloven  §72 
 • Du må kunne benytte vanlige digitale verktøy

Hva er en meddommer?

 • Du er en vanlig innbygger som sammen med en fagdommer er med på å ta avgjørelse i rettssaker
 • Du deltar på lik linje med fagdommerne og skal vurdere om en tiltalt er skyldig og hvilken straff som eventuelt skal gis
 • Meddommervervet er en samfunnsplikt. Ved tap av arbeidsfortjeneste har en rett på å få dekt tapet når det dokumenteres

Hva er et forliksrådsmedlem?

Forliksrådsmedlemmer er dommere

Krav som stilles for å bli forliksrådsmedlem:

Du må være over 25 år og under 70 år ved valgperiodens start. Ellers stilles samme krav som ved meddommere.

Du kan finne mer informasjon på http://www.domstol.no/meddommer

Ønsker du å bli meddommer, fyll ut skjema innen 1. april.

For spørsmål angående vervene kan du kontakte kommunen på tlf: 62 83 36 00 eller send en e-post til postmottak@eidskog.kommune.no