Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

Fra og med 1.mai 2015 skal ingen husholdninger betale mer en 6 % av inntekten sin for første barn i barnehagen. Foreldrebetalingen er også begrenset oppad av maksimalprisen som fra 1.januar 2020 er på kr 3.135,-.

 

I følge forskrift er det husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt det skal tas hensyn til ved beregning av foreldrebetaling. I 2020 gjelder dette husholdninger som har lavere skattepliktige kapital- og personinntekt enn kr. 574.750,-.

Foresatte søker om redusert foreldrebetaling.

Søknadsskjema finnes på kommunens hjemmesider.

Siste års selvangivelse må legges ved søknaden.

Søknad og vedtak gjelder for ett barnehageår av gangen (01.08.-30.06).

Fra 1. august 2018 har alle 2, 3 ,4 og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Fra 1. august er denne inntektsgrensen satt til kr. 566.100,-. Inntektsgrensen vedtas av Stortinget i forbindelse med det årlige budsjettarbeidet, på lik linje som maksimalprisen.

Søknadsfrist er 01.06 hvert år.

 

Vedtaket sendes foresatte med kopi til barnehagen. I vedtaket står det hvilken periode man har redusert foreldrebetaling. Ved eventuelt behov for redusert foreldrebetaling etter at vedtaksperioden er utløpt, må ny søknad med ny dokumentasjon sendes inn.

Ved eventuell endring i inntektsforholdet i løpet av barnehageåret er søker pliktig å informere om dette umiddelbart.

 

Informasjon fra Utdanningsdirektoratet om ordningen

Søknadsskjema finner du her