Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

Fra og med 1.mai 2015, skal ingen husholdninger betale mer en 6 % av inntekten sin for første barn i barnehagen. Foreldrebetalingen er også begrenset oppad av maksimalprisen som fra 1.januar 2018 er på kr 2.910,-.

 

I følge forskrift er det husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt det skal tas hensyn til ved beregning av foreldrebetaling. I 2018 gjelder dette husholdninger som har lavere skattepliktige kapital- og personinntekt enn kr. 533.500.

Foreldre søker om redusert foreldrebetaling. Søknadsskjema finnes på kommunens hjemmesider. Siste års selvangivelse må legges ved søknaden. Søknad og vedtak gjelder for ett barnehageår av gangen (01.08.-30.06).

Fra 1. august 2018 har alle 3 - ,4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Fra 1. august er denne inntektsgrensen satt til 533.500 kroner. Inntektsgrensen skal vedtas av Stortinget i forbindelse med det årlige budsjettarbeidet, på lik linje som maksimalprisen.

Søknadsfrist er satt til 01.06.2018.

Vedtaket sendes foreldrene med kopi til barnehagen. I vedtaket står det hvilken periode man har redusert foreldrebetaling. Ved eventuelt behov for redusert foreldrebetaling etter at vedtaksperioden er utløpt, må ny søknad med ny dokumentasjon sendes inn.

Informasjon fra Utdanningsdirektoratet om ordningen

Søknadsskjema finner du her