Barnehageplass

Frist for å søke barnehageplass med oppstart august, for private og kommunale barnehager er 1.mars.

Søknaden må leveres elektronisk på Foresattportalen. Man trenger å logge inn med ID-porten(eks. bank-id, buypass, min id)

Svar om tilbud av plass gjøres også på Foresattportalen.

Det er innført lovfestet rett til barnehageplass fra 01.01.09.

Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med denne loven med forskrifter.

Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år i samsvar med denne loven med forskrifter.

Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt.

Søknadsfrist til opptaket fastsettes av kommunen. (Bhgl §12)

Retten gjelder hvis du/dere søker til hovedopptak(15.03.xx)

Har dere spørsmål kontakt:

irene.albertsson@eidskog.kommune.no   62 83 37 70 / 40 47 66 53