Informasjon vedrørende mulighet for å søke redusert foreldrebetaling for plass i kommunal skolefritidsordning

For å sikre at alle har reell tilgang til sfo-tilbudet har kommunestyret vedtatt at, fra og med skoleåret 2018/2019 skal ingen husholdninger  betale mer enn 6 % av inntekten sin for første barn i sfo. Foreldrebetalingen er også begrenset oppad av maksimalprisen som fra 1.januar 2018 er på kr 2.345  per måned.


Det gis anledning til å søke om redusert foreldrebetaling i den kommunale skolefritidsordningen. Redusert betaling innvilges etter en vurdering av husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt. I 2018 gjelder dette husholdninger som har lavere skattepliktige kapital- og personinntekt enn kr 533 500.

Foreldre søker om redusert foreldrebetaling og søknadsskjema finnes på kommunens hjemmesider. Siste års selvangivelse eller annen gyldig dokumentasjon må legges ved søknaden. Søknad og vedtak gjelder for et skoleår av gangen og innvilget moderasjon har virkning fra måneden etter mottatt søknad sammen med inntektsdokumentasjon. Søknaden har ikke tilbakevirkende kraft. Søknader med mangelfull dokumentasjon vil ikke bli behandlet.

Søknadsfrist er satt til 15.06.2018.

Vedtaket sendes foreldrene med kopi til skolen. I vedtaket står det hvilken periode man har redusert foreldrebetaling. Ved eventuelt behov for redusert foreldrebetaling etter at vedtaksperioden er utløpt, må ny søknad med ny dokumentasjon sendes inn.

Ved eventuell endring i inntektsforhold i løpet av skoleåret er søker pliktig å informere om dette umiddelbart.