Informasjon om redusert foreldrebetaling for plass i kommunal skolefritidsordning

For å sikre at alle har reell tilgang til SFO-tilbudet har kommunestyret vedtatt at ingen husholdninger skal betale mer enn 6 % av inntekten sin for første barn i SFO. Foreldrebetalingen er også begrenset oppad av maksimalprisen som fra 1.januar 2021 er på kr 2.560,-  per måned.


Det gis anledning til å søke om redusert foreldrebetaling i den kommunale skolefritidsordningen.

Redusert betaling innvilges etter en vurdering av husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt.

 

Søknadsskjema for redusert foreldrebetaling i SFO finnes på kommunens hjemmesider.

Siste års selvangivelse eller annen gyldig dokumentasjon må legges ved søknaden.

Søknad og vedtak gjelder for et skoleår av gangen og innvilget moderasjon har virkning fra måneden etter mottatt søknad sammen med inntekts-dokumentasjon.

Søknaden har ikke tilbakevirkende kraft.

Søknader med mangelfull dokumentasjon vil ikke bli behandlet.

Søknadsfrist er satt til 15.06.2021.

 

Vedtaket sendes foresatte med kopi til skolen.

Ved eventuelt behov for redusert foreldrebetaling etter at vedtaksperioden er utløpt, må ny søknad med ny dokumentasjon sendes inn.

Ved eventuell endring i inntektsforhold i løpet av skoleåret er søker pliktig å informere om dette umiddelbart.