Vedtekter SFO

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I EIDSKOG KOMMUNE

Revidert 05.05.2011

1. DEFINISJON OG FORMÅL

Skolefritidsordningen er et omsorgs- og fritidstilbud utenom den obligatoriske skoledagen primært for barn på småskoletrinnet (1.-4.klasse).

Innhold og virksomheter skal preges av barns behov for omsorg, lek, kulturaktiviteter og sosial læring.

Skolefritidsordningen skal ta utgangspunkt i småskolebarnas særegne behov, og gi rik mulighet for fysisk aktivitet. Det skal ikke være en forlengelse av skoledagen.

 

2. KOMMUNAL FORVALTNING

Kommunens delegasjonsreglement delegerer myndighet til Kommunalsjef

Oppvekst og læring:

o Videredelegering til Kommunalsjef skjer i h.h.t. kommunelovens § 23 nr. 4.

o Formålet med delegering til Kommunalsjef er å oppnå en effektiv organisasjon med rask og effektiv tjenesteyting.

o Kommunalsjef skal gjennom delegeringen gis den myndighet som er nødvendig for å sikre effektiv drift av arbeids- og ansvarsområdet.

o Delegeringen omfatter både lover, forskrifter, kommunale vedtekter og annen myndighet rådmannen tillegger den enkelte enhet.

2.1 Vedtekter, og endringer av vedtekter, for skolefritidsordningen vedtas i Kommunestyret. De skal også behandles i komiteen for Familie, oppvekst og undervisning (FOU).

 

3. BEMANNING OG LEDELSE

3.1. Rektor ved skolen er leder og har det overordnede faglige og økonomiske ansvaret for skolefritidsordningen.

3.2. Saker som gjelder den enkelte skolefritidsordning, behandles av SU ved skolen.

3.3. Grunnbemanningen er 2 voksne for inntil 20 barn tilstede, fordi det i utgangspunktet ikke bør være 1 alene på jobb.

Hver påbegynt gruppe på 10 barn gir 1 voksen.

3.4. I forhold til barn med spesielle behov tilsettes ekstra hjelp etter behov og sakkyndig vurdering.

3.5. Personalet tilsettes av rektor, jfr. Tilsettingsreglementet for Eidskog kommune.

 

4. OPPTAK

4.1. Påmelding skjer i forbindelse med innskriving.

Ellers kan man melde seg på i løpet av skoleåret, dersom det er behov.

4.2. Opptaket foretas ved den enkelte skole. Rektor er ansvarlig.

4.3. Ved avslag om plass kan avslaget påklages til klagenemnda innen 3 uker etter at avslaget er mottatt, jmf. forvaltningsloven §§ 28 og 29.

4.4. Oppsigelse av plass.

Det er 1 måned skriftlig oppsigelse fra den 1. i hver måned.

 

5. RETNINGSLINJER FOR OPPTAK

5.1. Hvis det er flere søkere enn det er plass til i skolefritidsordningen, foretas opptaket etter følgende kriterier:

a) Funksjonshemmede barn eller barn med spesielle behov, i den utstrekning barnet kan ha nytte av det.

b) Elevene i 1.klasse ( 6-åringene)

c) Barn av enslige foresatte i arbeid utenfor heimen eller under utdanning og som alene fører tilsyn med barnet.

d) Barn som har begge foresatte ute i arbeid eller utdanning.

e) Etter alder – yngre barn går foran eldre barn

 

6. TAP AV RETTIGHETER

6.1 I følgende tilfeller kan barnet miste retten til plass etter vedtak av rektor, med klagemulighet til klagenemnda.

a) Ved flytting fra skolen.

b) Når foreldrebetalingen uteblir i 2 måneder.

 

7. ÅPNINGSTID – OPPHOLDSTID

7.1. Skolefritidsordningene ved den enkelte skole starter nytt SFO-år første mandag i august.

7.2. Daglig åpningstid skal ligge innenfor en fast ramme mellom kl.06.45 og kl.17.00, mandag til fredag.
I feriene samordnes tilbudet, en SFO holdes åpen.

Rektor sørger for at foreldrene minst 4 uker før melder fra i hvilken utstrekning de ønsker å bruke SFO-plassen i høstferien, jule- og påskeuka og i vinterferien.

7.3. Tilbudet skal tilpasses brukernes behov.

7.4. Skolefritidsordningene holdes stengt lørdager, alle helge- og høytidsdager, jul- og nyttårsaften, og fra kl 12.00 onsdag før skjærtorsdag. 

7.5. Skolefritidsordningen har 5 planleggingsdager i løpet av året.

Rektor sørger for at tidspunkt for planleggingsdagene bekjentgjøres ved skoleårets start.

7.6. Ved overskridelse av åpningstidene, vil følgende bli iverksatt:

Barnet blir hentet etter kl. 17.00 : 1.gang – muntlig advarsel, 2.gang : skriftlig advarsel,
3.gang : Betale kr. 400, 4.gang : Betale kr. 400, 5.gang : Oppsigelse.

7.8. Sikkerhet:Dersom barnet skal hentes av andre enn foresatte, skal dette meldes i barnets kontaktbok.

 

8. BETALING

8.1. Skolefritidsordningen er et frivillig tilbud som finansieres ved statstilskudd, foreldrebetaling og kommunal støtte.

Betalingssatsene vedtas av kommunestyret.

Satsene kan reguleres pr 1.januar hvert år.

8.2. Juli måned er betalingsfri.

8.3. Betalingssatsene graderes etter avtale om bruk av tilbudet med utgangspunkt i full pris.

8.4. Søskenmoderasjon gis med 30 % fra og med andre barn i skolefritidsordningen.

Det er foresattes ansvar å gi melding til skolen om dette.

8.5. Det gis refusjon i foreldrebetalingen fra og med 3.uke når sykefraværet sammenhengende varer mer enn to uker. Fraværet må dokumenteres med legeerklæring om at barnet selv er sykt, og at familien har fått økte utgifter til barnepass.

Søknader om redusert betaling for plasser i skolefritidsordning sendes rådmannen til vurdering og vedtak.

 

9. MAT

9.1. I skolefritidsordningen blir det servert ett lettere måltid pr. dag.

 

10. FERIE

10.1. Skolefritidsordningen har sommerstengt 4 uker i juli måned, fra første mandag i juli.
 

11. FORSIKRING

11.1. Barna er forsikret på vei til og fra skolen, i skolefritidsordningen og på turer i skolefritidsordningens regi.

 

12. TAUSHETSPLIKT

For skolefritidsordningen gjelder reglene for taushetsplikt i forvaltningslovens paragraf 13 jfr. lov om grunnskolen paragraf 42.