Høring av utredning om fremtidig skolestruktur i Eidskog kommune.

Eidskog kommune sender med dette på høring utredning av framtidig skolestruktur i Eidskog kommune.

Tematikken har sin bakgrunn i sak 16/3875 «Vurdering av skolestruktur med tilhørende bygningsmasse» og K-097/18 «Framtidig barnehage- og skolestruktur», der punkt 4 lyder som følger: «Eksisterende skolestruktur videreføres, men tas opp til vurdering ved eventuell ytterligere nedgang i fødselstall, innen utgangen av 2021. I kommunestyrets vedtak om budsjett 2020 og økonomiplan 2021-2023, K-134/19 lyder pkt. 19: «Formannskapet erkjenner i likhet med rådmann at vi er avhengige av å nedjustere driftsnivået i takt med de negative endringene i kommunens inntekter, samt at vi må innrette driften mot de områder innbyggernes behov er. I den kommende økonomiplanperioden vil det derfor være behov for tøffe omstillinger i form av både bortfall/sammenslåing av tjenestetilbud og reduksjon i kvalitet. Formannskapet vil samtidig påpeke at Eidskog kommune har vært gjennom tøffe omstillinger tidligere hvor man samtidig har klart å ha fokus på økt kvalitet i tjenestene. En viktig grunn til dette er at man på tross av en presset økonomisk situasjon har klart å tenke nytt og annerledes samtidig som man har prioritert tverrfaglighet og arbeid med ikke-lovpålagte oppgaver. Formannskapet understreker betydningen av dette tverrfaglige og forebyggende arbeidet som også ligger til grunn for kommuneplanens samfunnsdel. Formannskapet mener at dette må videreføres også for den kommende økonomiplanperioden. Det er viktig med et barne- og ungdomsperspektiv i dette arbeidet.

Det bes om at rådmannen kommer tilbake med konkrete omstillings- og kuttplaner til politisk behandling når det er hensiktsmessig.»
I kommunestyrets vedtak om budsjett 2021 og økonomiplan 2022-2024, K- 120/20 lyder pkt. 19: «Kommunestyret vil berømme arbeidsinnsatsen som er lagt ned i annerledesåret 2020. I større og mindre grad har alle ansatte i året vi snart legger bak oss stått i en spagat mht daglige oppgaver og krisehåndtering. Det er naturlig at utvikling og omstillingsoppgaver i en slik situasjon ikke får det fokuset det var tiltenkt i fjorårets budsjettbehandling.              Kommunestyret erkjenner at de økonomiske utfordringene fortsetter og at vi er nødt til å tilpasse driftsnivået i takt med de negative endringene i kommunens inntekter. Det er også nødvendig å innrette driften mot de områder innbyggernes behov er. I den kommende økonomiplanperioden vil det derfor være behov for omstillinger i form av både
bortfall /sammenslåing av tjenestetilbud og reduksjon av kvalitet.                                                                                       

Kommunestyret vil samtidig påpeke at Eidskog kommune har vært gjennom tøffe omstillinger tidligere hvor man samtidig har klart å ha fokus på økt kvalitet på tjenestene. En viktig grunn til dette er at man på tross av en presset økonomisk situasjon har klart å tenke nytt og annerledes samtidig som man har prioritert tverrfaglighet og arbeid med forebygging Side 37 og ikke lov-pålagte oppgaver. Kommunestyret understreker betydningen av dette tverrfaglige og forebyggende arbeidet som også ligger til grunn for kommuneplanens samfunnsdel. Kommunestyret mener at dette må videreføres også for den kommende økonomiplanperioden. Det er viktig med et barne- og ungdomsperspektiv i dette arbeidet. Det bes om at rådmannen kommer tilbake med konkrete omstillings- og kuttplaner til politisk behandling når det er hensiktsmessig. I løpet av planperioden må driftsnivå, organisering og aktiviteter vurderes med det som mål at kommunens økonomi skal forbedres i tråd med de finansielle måltallene. Spesielt fokus må legges på å redusere kommunens gjeldsgrad.»

Med bakgrunn i ønsket om opprettholdelse av kvalitet i tjenestetilbudet innenfor forventet mer krevende økonomiske rammer, ønsker derfor rådmannen på nytt å vurdere skolestrukturen i Eidskog kommune.
En arbeidsgruppe, bestående av hovedtillitsvalgte og leder i oppvekst, har derfor utarbeidet enn utredning for framtidig behov for skole og skolestruktur i Eidskog kommune.
For å få inn et bredt utvalg av synspunkter ønsker vi å sende utredningen på høring. Tidligere saker som omhandler skolestruktur viser at det er et stort engasjement rundt dette og det er veldig viktig med god informasjon.

Utredningen har sett på mange ulike løsninger for framtidig skolestruktur. Av praktiske hensyn som bygninger og befolkningssammensettning tar utredningen for seg 3 ulike alternative skolestrukturer.

Hovedpunkter i utredningen er:

  • Hvordan få skoler med best mulig kvalitet, slik at vi kan møte nasjonale og lokale  krav og forventninger nå og i framtid.
  • Utnytte kompetansen som finnes i skolene på best mulig måte.
  • Tilpasse skolene til kommunenes befolkningsutvikling og demografi.
  • Tilpasse skolene til kommunens økonomiske rammer.

Vi ønsker tilbakemelding på:
1. En generell uttalelse om skolestrukturen i Eidskog kommune sett i lys av utredningen  som er utarbeidet.
2. Kunnskapsgrunnlaget tar fram 3 alternative skolestrukturer;
    Alternativ 1: 1-7-skole på Skotterud, 1-7-skole på Magnor og 8-10-skole på Skotterud (som i dag).
    Alternativ 2: 1-7-skole på Skotterud og 8-10-skole på Skotterud (Skotterud og Magnor skoler sammenholdes)
    Alternativ 3: 1-10-skole på Skotterud (Skotterud og Magnor skoler sammenholdes og samorganiseres med Eidskog        ungdomsskole)

    Hvilket alternativ anser dere som det beste sett i lys av utredningen?
    Mener dere det er noen andre alternative skolestrukturer som bør utredes?
3. Andre ting dere ønsker å kommentere i forbindelse med skolestruktur.

Høringssvarene sendes til postmottak@eidskog.kommune.no og merkes med ref.nr.:20/2222. Høringsuttalelsene blir offentlige, som vedlegg i videre saksgang rundt skolestruktur.

Høringsfrist: 18.04.2021

Les mer om utredningen her:
Høringsnotat (PDF, 295 kB)
Utredning  (PDF, 818 kB)